Calendario do contribuínte Calendario do contribuínte

Calendario fiscal do exercicio 2016

Imposto sobre vehículos Tracción Mecánica

15/03/16-16/05/16

Primeiro cuadrimestre lixo

15/03/16-16/05/16

Segundo cuadrimestre lixo

01/07/16-01/09/16

Imposto sobre bens de natureza urbana, rústica e BICES

01/09/16-04/11/16

Terceiro cuadrimestre lixo

01/09/16-04/11/16

Imposto sobre actividades económicas

01/09/16-04/11/16

Taxa pola entrada de vehículos a través de beiravías (vados)

01/09/16-04/11/16

Taxa pola entrada de vehículos a través de beiravías (carga e descarga)

01/09/16-04/11/16

Taxa pola ocupación do dominio público local con mesas e cadeiras

01/08/16-03/10/16

 

Datas de cargo dos recibos domiciliados

Imposto sobre vehículos Tracción Mecánica

06/04/2016

Primeiro cuadrimestre lixo

07/04/2016

Segundo cuadrimestre lixo

06/07/2016

Imposto sobre bens de natureza urbana

07/09/2016

Imposto sobre bens de natureza rústica

08/09/2016

Terceiro cuadrimestre lixo

09/09/2016

Imposto sobre actividades económicas

01/09/2016

Taxa pola entrada de vehículos a través de beiravías

12/09/2016

Taxa pola entrada de vehículos a través de beiravías (carga e descarga)

13/09/2015

Taxa ocupación dominio público local con mesas, cadeiras e outros elementos análogos

22/08/2016

 

Decreto de aprobación do Calendario Fiscal 2016