Grupos Políticos

Grupos Políticos - concelloderianxo

GRUPOS POLÍTICOS

De acordo co solicitado aos diferentes grupos políticos e co previsto nos artigos 74 e seguintes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e artigos 23 e seguintes, do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, constituíronse os seguintes grupos políticos:

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

bng@concelloderianxo.gal

PARTIDO POPULAR

pp@concelloderianxo.gal

 

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE

psoe@concelloderianxo.gal

RIANXO EN COMÚN-SON

rec@concelloderianxo.gal