De acordo co solicitado aos diferentes grupos políticos e co previsto nos artigos 74 e ss. da
Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e artigos 23 e ss., do R.D.
2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, constituíronse os seguintes
grupos políticos:

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

bng@concelloderianxo.gal

PARTIDO POPULAR

pp@concelloderianxo.gal

 

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA- PSOE

psoe@concelloderianxo.gal

RIANXO EN COMÚN - SON

rec@concelloderianxo.gal