Modelos de instancias Modelos de instancias

Modelos de documento públicos

Formularios de solicitude e outra documentación dispoñible para a súa descarga polos cidadáns. Os procedementos que se poden efectuar de maneira telemática están dispoñibles para a súa descarga ou presentación en liña na Sede Electrónica do Concello de Rianxo.
Subcarpetas

Descarga directa de formularios da Sede Electrónica Descarga directa de formularios da Sede Electrónica

Os procedementos dispoñibles na Sede electrónica indícanse na seguinte listaxe. Estas ligazóns proporcionan a descarga directa dos formularios para a súa presentación presencial. Para a súa presentación telemática, pódese acceder directamente á listaxe de procedementos en https://sede.concelloderianxo.gal/gl/procedimientosytramites

Actividades culturais e deportivas

Solicitude de inscrición na aula de actividades

Solicitude de reserva de instalacións

Solicitude de inscrición en actividades deportivas

Circulación e vía pública

Solicitude de autorización para a ocupación (temporal) da vía pública

Licenza de vaos

Licenza para a colocación de rótulos e carteis

Retirada de vehículo da vía pública

Solicitude de acondicionamento de camiños e terreos

Solicitude de contedores e material urbano

Solicitude de puntos de luz

Solicitude de recollida de animais

Solicitude de recollida de utensilios voluminosos

Solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para discapacitados

Emprego público

Convocatoria de persoal

Inscrición en rexistros

Rexistro de animais perigosos

Padrón de habitantes

Certificado de empadroamento

Solicitude de alta e modificacións padronais

Volante de empadroamento

Recursos e reclamacións

Presentación de recursos administrativos

Reclamacións, queixas e suxestións

Servizos sociais

Solicitude do servizo de axuda a domicilio

Persoas dependentes

Acceso libre

Solicitude de servizo de carácter social

Subvencións

Solicitude de subvencións

Urbanismo

Autorización para a acometida, abastecemento de auga e saneamento

Certificado urbanístico

Comunicación previa de cambio na actividade

Comunicación previa de inicio ou modificación de actividade

Licenza de primeira ocupación

Licenza de obra maior: nova planta, ampliación ou reforma

Prórroga de licenza de obras

Restaurar a legalidade urbanística

Solicitude de comprobación previa ao inicio da actividade

Solicitude de licenza de actividade

Solicitude de información urbanística

Transmisión de titularidade de licenza para acometer canalizacións de auga e rede de sumidoiros

Varios

Devolución de aval

Licenza para a talla de árbores

Solicitude xeral

Procedementos telemáticos Procedementos telemáticos

 

A Sede Electrónica permite á cidadanía efectuar os seus trámites co concello de forma telemática, as 24 horas dos 365 días do ano.
O Rexistro Electrónico Xeral da administración do Estado permite presentar documentación en calquera administración integrada no Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).
O SIR permite presentar documentación nas oficinas habilitadas con destino a calquera outro organismo integrado no sistema. O organismo receptor  recibirá a documentación de forma instantánea.
As persoas que rexistran solicitudes no concello poden solicitar ser notificadas de forma telemática a través da plataforma Notific@.
O Rexistro Electrónico de Apoderamentos permite autorizar persoas físicas a actuar en nome doutras persoas físicas ou xurídicas nas relacións coas AA.PP.
O punto de entrada xeral de facturas electrónicas permite aos provedores presentar as facturas destinadas ao concello de forma telemática.
É a plataforma de licitación electŕonica na que o Concello de Rianxo publica os procesos de contratación e as empresas licitantes presentan electronicamente as súas ofertas.
O punto de consulta dos procedementos de contratación das administracións públicas de Galicia contén as publicacións das licitacións do Concello de Rianxo ata maio de 2018.
Pasarela de banca electrónica para o pagamento de tributos e recibos municipais para os que se emitiu un recibo.
Liña verde é unha plataforma dispoñible vía web e en app móbil que permite enviar incidencias e avisos ao concello e manterse informado sobre a evolución da incidencia.