Se ao cubrir os formularios PDF de forma electrónica aparecen problemas cos caracteres, tales como caracteres invisibles ou ilexibles, a incidencia pódese resolver instalando a fonte tipográfica libre Liberation Sans Narrow (descarga) no computador. (Descarga de toda a familia de tipografías libres Liberation).

Modelos de instancias Modelos de instancias

Modelos de documento públicos

Formularios de solicitude e outra documentación dispoñible para a súa descarga polos cidadáns. Os procedementos que se poden efectuar de maneira telemática están dispoñibles para a súa descarga ou presentación en liña na Sede Electrónica do Concello de Rianxo.
Subcarpetas

Festas e verbenas populares Festas e verbenas populares

O Concello de Rianxo pon á disposición das entidades locais e da veciñanza unha guía coas instrucións e documentación necesaria para a organización de festas e verbenas populares consonte a nova  Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia que entrou en vigor o 2 de xullo.

Guía para a organización de festas e verbenas populares

Descarga directa de formularios da Sede Electrónica Descarga directa de formularios da Sede Electrónica

Os procedementos dispoñibles na Sede electrónica indícanse na seguinte listaxe. Estas ligazóns proporcionan a descarga directa dos formularios para a súa presentación presencial. Para a súa presentación telemática, pódese acceder directamente á listaxe de procedementos en https://sede.concelloderianxo.gal/gl/procedimientosytramites

Actividades culturais e deportivas

Solicitude de inscrición na aula de actividades

Solicitude de reserva de instalacións

Solicitude de inscrición en actividades deportivas

Circulación e vía pública

Solicitude de autorización para a ocupación (temporal) da vía pública

Licenza de vaos

Licenza para a colocación de rótulos e carteis

Retirada de vehículo da vía pública

Solicitude de acondicionamento de camiños e terreos

Solicitude de contedores e material urbano

Solicitude de puntos de luz

Solicitude de recollida de animais

Solicitude de recollida de utensilios voluminosos

Solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para discapacitados

Emprego público

Convocatoria de persoal

Inscrición en rexistros

Rexistro de animais perigosos

Padrón de habitantes

Certificado de empadroamento

Solicitude de alta e modificacións padronais

Volante de empadroamento

Recursos e reclamacións

Presentación de recursos administrativos

Reclamacións, queixas e suxestións

Servizos sociais

Solicitude do servizo de axuda a domicilio

Persoas dependentes

Acceso libre

Solicitude de servizo de carácter social

Subvencións

Solicitude de subvencións

Urbanismo

Autorización para a acometida, abastecemento de auga e saneamento

Certificado urbanístico

Comunicación previa de cambio na actividade

Comunicación previa de inicio ou modificación de actividade

Licenza de primeira ocupación

Licenza de obra maior: nova planta, ampliación ou reforma

Prórroga de licenza de obras

Restaurar a legalidade urbanística

Solicitude de comprobación previa ao inicio da actividade

Solicitude de licenza de actividade

Solicitude de información urbanística

Transmisión de titularidade de licenza para acometer canalizacións de auga e rede de sumidoiros

Varios

Devolución de aval

Licenza para a talla de árbores

Solicitude xeral

Procedementos telemáticos Procedementos telemáticos

 

A Sede Electrónica permite á cidadanía efectuar os seus trámites co concello de forma telemática, as 24 horas dos 365 días do ano.
O Rexistro Electrónico Xeral da administración do Estado permite presentar documentación en calquera administración integrada no Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).
O SIR permite presentar documentación nas oficinas habilitadas con destino a calquera outro organismo integrado no sistema. O organismo receptor  recibirá a documentación de forma instantánea.
As persoas que rexistran solicitudes no concello poden solicitar ser notificadas de forma telemática a través da plataforma Notific@.
O Rexistro Electrónico de Apoderamentos permite autorizar persoas físicas a actuar en nome doutras persoas físicas ou xurídicas nas relacións coas AA.PP.
O punto de entrada xeral de facturas electrónicas permite ás provedoras presentar as facturas destinadas ao concello de forma telemática.
Listaxe de unidades tramitadoras
É a plataforma de licitación electŕonica na que o Concello de Rianxo publica os procesos de contratación e as empresas licitantes presentan electronicamente as súas ofertas.
O punto de consulta dos procedementos de contratación das administracións públicas de Galicia contén as publicacións das licitacións do Concello de Rianxo ata maio de 2018.
Pasarela de banca electrónica para o pagamento de tributos e recibos municipais para os que se emitiu un recibo.
Liña verde é unha plataforma dispoñible vía web e en app móbil que permite enviar incidencias e avisos ao concello e manterse informado sobre a evolución da incidencia.