Gravacións das sesións do Pleno da Corporación Gravacións das sesións do Pleno da Corporación

Atrás

Sesión ordinaria do pleno da Corporación do 27 de xullo de 2017

ORDE DO DÍA:
1. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
2. Ampliación do límite temporal das anualidades do contrato de redacción do PXOM
3. Moción presentada polo Colexio de Avogados: Problemática do xulgado uniprovincial para cláusulas chan
4. Rogos e preguntas