Servizos Sociais Servizos Sociais

Carretera de Tanxil 12
15920 Rianxo. Localizar en Google Maps

981 86 00 61

881 16 89 34

servizossociais@concelloderianxo.gal

Concellería de Servizos Sociais

luns - venres: 08:00 - 15:00

Servizos Sociais Servizos Sociais

Atrás

Axudas individuais a persoas con discapacidade para servizos de promoción da autonomía e complementarios da asistencia persoal

TIPO DE AXUDA

 • Axuda económica para adquirir servizos de promoción da autonomía persoal: servizos de respiro familiar a través de axuda no fogar, atención diúrna ou atención residencial; Xantar na casa; atención temperá; promoción, mantemento e recuperación da autonomía funcional (fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, atención psicolóxica...); habilitación psicosocial (servizo de acompañamento e intérpretes...); apoio para o desenvolvemento profesional e social para persoas dependentes en idade laboral e servizo de transporte adaptado e asistido. Ver táboa dos servizos contemplados e a contía das axudas.
 • Axuda económica para adquirir servizos complementarios de asistencia persoal

 

REQUISITOS XERAIS

 • Persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, así como pensionistas da Seguridade Social con pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou grande invalidez, e pensionistas de clases pasivas. Poderán solicitar estas axudas as persoas que solicitasen o recoñecemento do grao de discapacidade con anterioridade á data de publicación da convocatoria, quedando a axuda condicionada a que se lles recoñeza o grao de discapacidade mínimo esixido.
 • Residir na Comunidade Autónoma de Galicia
 • Que a necesidade da axuda solicitada derive da tipoloxía de discapacidade recoñecida.
 • Que a capacidade económica mensual da persoa solicitante, calculada conforme o previsto no artigo 13,  non supere o 200 % do I.P.R.E.M. (1.065,02 €)
 • Subvencionaranse unicamente as actuacións realizadas entre o 01/01/2017 e o 30/11/2017.

 

INCOMPATIBILIDADES

 • Incompatibles coa percepción doutras prestacións do catálogo do Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia (SAAD) así como a través dun recurso do Sistema Galego de Servizos Sociais, agás para a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal e servizo de acompañamento e intérpretes.
 • Complementarias coa adquisición de servizos que conten con financiamento das administracións públicas, ata o 100% do custo para a persoa usuaria.
 • Subsidiarias e, se é o caso, complementarias da carteira de servizos do Servizo Galego de Saúde.

 

PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o 11 de maio de 2017

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • A solicitude presentarase preferentemente por vía electrónica a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal)

 • Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello de Rianxo

 • En calquera dos lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

 

MÁIS INFORMACIÓN

 • Sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal)

 • Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello de Rianxo

 

Formulario de solicitude e anexos para a súa presentación en formato papel

Orde do 30 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras