Socios Socios

Para facerte socio necesitas

  • duas fotos tamaño carné.
  • cubrir unha ficha cos datos persoais.

Condicións de préstamo

  • ter o carné de socio/a.
  • poderás levar un ou dos LIBROS, CD´s ou DVD´s durante quince días.

Normas de uso

  • gardar silencio.
  • respetar as instalacións e o mobiliario.