Bandos Informativos

- Bando informativo sobre a limpeza e roza de terreos - Concello de Rianxo

Bandos Informativos

Bando informativo sobre a limpeza e roza de terreos

REQUÍRESELLE aos propietarios de terreos que dean cumprimento das obrigas de limpeza e, de maneira especial, que manteñan permanentemente limpas as franxas de protección establecidas arredor de edificacións e aldeas.

LEXISLACIÓN APLICABLE:

Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Ordenanza Xeral de Limpeza e Medio Ambiente do Concello de Rianxo.
Lei 7/2012, de Montes de Galicia
Lei 3/2007, de 9 de abril, que regulan medidas relativas á Prevención de Incendios Forestais orde de 31 de xullo de 2007 da Consellería de Medio Rural.

SANCIÓNS: ata 6000 euros.

En caso de incendio e de incumprir estas normativas, podería imputárselles o custo dos traballos de extinción, así como outras responsabilidades ás que houbese lugar.