Comisións Informativas

Comisións Informativas - Concello de Rianxo

COMISIÓNS INFORMATIVAS

O Pleno Organizativo da Corporación Municipal do día 15/06/2019 acorda a proposta da Alcaldía de constitución das Comisións Informativas, quedando conformadas coa seguinte composición:

 • Presidente: o alcalde ou concelleiro/a en quen delegue
 • Vogais concelleiras/os:
  • 3 do BNG
  • 2 do PP
  • 2 do PSdeG-PSOE
  • 1 de RIANXO en Común
  • 1 de Ciudadanos

 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR, IGUALDADE E DIVERSIDADE, E BENESTAR ANIMAL

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL, COMERCIO E EMPREGO.

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA, RÉXIME INTERIOR, PERSOAL E ADMINISTRACIÓN.

4. COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, SERVIZOS. MEDIO AMBIENTE. MAR E
MEDIO RURAL

Sen constituír

5. COMISIÓN INFORMATIVA DE PATRIMONIO, TURISMO E FESTAS

Sen constituír

6. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVIZOS Á CIDADANÍA: CULTURA, DEPORTES, EDUCACIÓN, E PARTICIPACIÓN VECIÑAL

Sen constituír

COMISION ESPECIAL DE CONTAS

Sen constituír

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL