Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 24 de xuño de 2021 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 24 de xuño de 2021

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 24 de xuño de 2021 coa seguinte

ORDE DO DÍA:

Parte resolutiva

1. Aprobación da acta núm. 7/2021 do Pleno en sesión ordinaria do 27/05/2021.
2. Nomeamento titular do Xulgado de Paz do Concello de Rianxo.
3. Nomeamento substituto do Xulgado de Paz do Concello de Rianxo.
4. Aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario 1/2021 (CE 1/2021).                                                   5. SC 1/2021. Achega municipal de investimentos financiados con subvencións da Deputación Provincial.

Parte de control

6. Dación de Conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
7. Dación de conta do informe de Intervención sobre os resultados obtidos en 2020 do control das contas a xustificar e anticipos de caixa fixa.
8. Dación de conta das Resolucións contrarias a informes de Intervencións e outros, dos exercicios 2019 e 2020
​​​​​​​9. Dación de conta ao Pleno da liquidación do Orzamento 2020 e do extracto do informe de Intervención de avaliación das magnitudes da Lei de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.
10. Moción do grupo municipal PP: Instar ao goberno de España a baixar o prezo da luz actuando sobre determinados impostos e custos regulados.
11. Moción do grupo municipal BNG: Sobre a nova tarefa eléctrica.
12. Moción do grupo municipal BNG: Sobre as peaxes das autovías galegas.
13. Moción do grupo municipal Rianxo en Común: Peche da escola unitaria de Quintáns.
​​​​​​​14. Rolda aberta de intervencións.