Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de abril de 2018 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de abril de 2018

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 26 de abril de 2018 ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA

1. Aprobación acta no 3/2018 do Pleno Ordinario do 5 de abril de 2018
2. Aprobación Acta no 5/2018 do Pleno en sesión extraordinaria urxente do 16 de abril de 2018
3. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno
4. Modificación da Composición da Mesa Permanente de contratación
5. Modificación da ordenanza fiscal no 1 reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles
6. Proposta de acordo de modificación da ordenanza fiscal no 2 reguladora do IAE
7. Modificación das ordenanzas IBI, IAE, ICIO
8. Moción solicitando o acondicionamento dos camiños de servizo que discorren paralelos á Autovía do Barbanza
9. Moción: Prevención dos efectos do Radón sobre a saúde
10. Rogos e preguntas

A sesión será transmitida en directo na canle de YouTube do Concello de Rianxo https://www.youtube.com/channel/UCNeo8FoU6gt9E9JG5QAvmZA