Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da corporación do 28 de maio de 2020 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da corporación do 28 de maio de 2020

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal para o xoves 27 de febreiro de 2020, coa seguinte

ORDE DO DÍA

PARTE RESOLUTIVA
1. Aprobación da acta do Pleno ordinario do 27 de febreiro de 2020
2.  Aprobación  do Plan   provincial   de   cooperación   ás   obras   e   servizos   de   competencia municipal (Plan único de concellos) POS + ADICIONAL 2/2020
3.   Aprobación do Plan   provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal   (Plan único de  concellos)   POS + ADICIONAL   1/2020   PARA   GASTOS   SOCIAIS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DA COVID-19

PARTE DE CONTROL
1. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
2. Dación de conta da aprobación do Plan orzamentario a medio prazo 2021-23
3. Moción Rianxo en Común: Adecuación das instalacións do Porto de Rianxo
4. Moción Grupo municipal PSG:  Adecuado acondicionamento dos camiños de
servizo que transcorren paralelos á autovía do Barbanza
5. Rolda de intervencións