Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 28 de setembro - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 28 de setembro

Convocouse unha sesión ordinaria do pleno da Corporación para o 28 de setembro ás 20.00 h na Casa do Concello coa seguinte

ORDE DO DÍA:
PARTE RESOLUTIVA
1. APROBACIÓN ACTA Nº 15/2023 DO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DO 27/07/2023
2. PÓLIZA DE CRÉDITO PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA DE REHABILITACIÓN DO PAZO DO MARTELO 2ª LICITACIÓN
​​​​​​​3. MODIFICACIÓN DA BASE 27ª DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO, QUE MODIFICA DÚAS SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS
​​​​​​​4. SC 03/2023. APROBACIÓN INICIAL DO SUPLEMENTO DE CRÉDITO 03/2023 E AMPLIACIÓN DO LIMITE GLOBAL DAS GRATIFICACIÓNS DO PERSOAL FUNCIONARIO MUNICIPAL
5. APROBACIÓN DA SEGUNDA FASE DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL ADICIONAL 2/2023 - 2º FASE DO POS+ADICIONAL 2/2023
6. DELEGACIÓN DA COMPETENCIA PARA ADXUDICAR O CONTRATO: REHABILITACIÓN DO PAZO DO MARTELO
7. APROBACIÓN DEFINITIVA DE REGULAMENTO INTERNO DE TELETRABALLO
8. ADHESIÓN Á REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA