Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da corporación do 29 de outubro de 2020 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da corporación do 29 de outubro de 2020

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal para o xoves 29 de outubro de 2020, coa seguinte

ORDE DO DÍA

Parte resolutiva

 1. Aprobación da acta do Pleno ordinario do 24 de setembro de 2020​​
 2. Aprobación do Proxecto modificado de 29/06/2020 da obra POS+2020: Dotación e ampliación da rede de abastecemento de auga no lugar de Outeiro, na parroquia de Taragoña
 3. REC 9/2020. Aprobación das facturas incluídas na relación H/2020/4
 4. Aprobación inicial do crédito extraordinario 1/2020
 5. Aprobación inicial da modificación da base de execución 26ª do Orzamento prorrogado

Parte de control

 1. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
 2. Dación de conta da resolución da Alcaldía número 621/2020: Modificación das atribucións da Xunta de Goberno Local
 3. Moción do grupo municipal PP: Instar o goberno a que ingrese as contías do IVE non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017, como consecuencia da implantación do subministro inmediato de información (SII)
 4. Moción do grupo municipal BNG: Reactivación da asistencia sanitaria
 5. Moción: Apoio ao Colectivo Emigrantes Retornados
 6. Rogos e preguntas