Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 30 de marzo de 2023 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 30 de marzo de 2023

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o vindeiro xoves 30 de marzo coa seguinte

ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS
2. APROBACIÓN CONVENIO CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL AO SERVIZO DO CONCELLO DE RIANXO
3. APROBACIÓN  DO ACORDO REGULADOR  DO PERSOAL FUNCIONARIO AO SERVIZO DO CONCELLO DE RIANXO
4. APROBACIÓN REGULAMENTO DO TELETRABALLO NO CONCELLO DE RIANXO
5. APROBACIÓN REGULAMENTO SEGUNDA ACTIVIDADE DO PERSOAL AO SERVIZO DO CONCELLO DE RIANXO

ASUNTOS URXENTE SEN DITAMINAR​​​​​

6. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 333/2022 APROBACIÓN PROXECTO MODIFICADO 18.04.2022
7. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 187/2023 APROBACIÓN PROXECTO MODIFICADO DECEMBRO 2022 - REHABILITACIÓN E CAMBIO DE USO DOS BAIXOS DAS VIVENDAS DOS MESTRES  INCLUÍDO NO POS + 2019
8. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 223 APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DO ANEXO I: ACORDO DE PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ 2023 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
9. MOCIÓN DE RIANXO EN COMÚN: CONCENTRACIÓN PARCELARIA NA PARROQUIA DO ARAÑO
10. MOCIÓNS RIANXO EN COMÚN: PLENO ORDINARIO 30 DE MARZO DE 2023
11. MOCIÓN RIANXO EN COMÚN: ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS
12. MOCIÓN RIANXO EN COMÚN RELATIVA Á LOGRAR UN CONCELLO RENOVABLE E ENERXÉTICAMENTE EFICIENTE
13. MOCIÓN RIANXO EN COMÚN RELATIVA Á RECUPERACIÓN DA RÍA DE AROUSA
14. MOCIÓN RIANXO EN COMÚN: RELATIVA Á CREACIÓN DE BEIRARRÚAS NA AC-305
15. MOCIÓN RIANXO EN COMÚN: RELATIVA Á DEMANDA DUN/HA SEGUNDO/A PEDIATRA PARA RIANXO
16. MOCIÓN DO BNG:  RETIRADA DO PLAN DE ORDENACIÓN DO ESPAZO MARÍTIMO
​​​​​​​17. MOCIÓN PARA APOIAR A PROPOSICIÓN DE LEI DE INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA A RESTAURACIÓN DO TEXTO FIDEDIGNO DO HIMNO GALEGO E A SÚA DIFUSIÓN

PARTE DE CONTROL

18. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA E ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO
19. DACIÓN DE CONTA DO PLAN ORZAMENTARIO A MEDIO PRAZO 2024-26 (POMP 2024-26)
​​​​​​​20. ROGOS E PREGUNTAS