Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 31 de outubro de 2019 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 31 de outubro de 2019

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o xoves 31 de outubro de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación da acta do Pleno ordinario do 26 de setembro de 2019
2.  Dación de Conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
3. Dación de conta da Sentenza nº 216/2019 do Xulgado contencioso administrativo nº 1 de Santiago de Compostela. Procedemento: Dereitos Fundamentais 243/2018
4. Aprobar o proxecto modificado do 7/10/2019 - DOTACIÓN DE REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE BURÉS NO CONCELLO DE RIANXO-FASE 1
5. Modificación de ordenanzas fiscais. TAXA LIXO.
6. Aprobación inicial do Orzamento e do Cadro de Persoal de 2019
7. Moción de declaración de apoio aos dirixentes cataláns presos.
8. Moción da retirada do anteproxecto de lei da Universidade Privada de Galiza
9. Moción Vía Galega
10. Moción de declaración do río Té como espazo natural de interese local.
11. Rogos e preguntas