Orzamentos

Orzamentos - Concello de Rianxo

Orzamentos actuais

O 28/07/2016 o Pleno do Concello aprobou inicialmente o Orzamento de 2016. O expediente someteuse a exposición pública mediante a súa publicación no taboleiro de anuncios e no BOP núm. 144, do 01/08/2016 e rematou o 19/08/2016 sen que se presentasen alegacións ningunhas.

De acordo co artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei das facendas locais (TRLFL), o acordo inicial enténdese elevado a definitivo, sen necesidade dun novo acordo plenario. De acordo co artigo 169.3 TRLFL a aprobación definitiva deberá publicarse no BOP, xunto co resumo por capítulos que se detalla a continuación e o cadro de persoal.

Estado de gastos:

 

CAP

CI

 

1

2.505.574,07

 

2

3.240.342,46

 

3

15.000,00

 

4

187.986,01

 

6

1.777.836,61

 

8

2.000,00

 

9

580.000,00

 

Total

8.308.739,15

 

Estado de ingresos:

 

 

CAP

PI

 

1

2.368.288,16

 

2

15.507,48

 

3

1.490.203,35

 

4

2.899.500,75

 

5

300,00

 

7

660.574,52

 

8

2.000,00

 

9

872.364,89

 

Total

8.308.739,15

 

Cadro de persoal

 


 

FUNCIONARIOS DE CARREIRA

ESCALA DE FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL

Denominación

Grupo

C.D.

Titularidade/ Situación administrativa

1

Secretaria

A1

28

1 Vacante ocupada nomeamento provisional

1

Interventora

A1

28

1 ocupada pola titular da praza

1

Tesoureira

A1

28

1 ocupada pola titular da praza

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL

a) Subescala Técnica:

1

Técnico Administración Xeral

A2

26

1 Vacante non ocupada

b) Subescala de auxiliares:

2

Auxiliares administrativos

C2

18

2 ocupadas polos titulares das prazas

1

Administrativo (reservada a segunda actividade Policía Local)

C1

18

1 ocupada por Policía Local en segunda actividade

1

Axente Recadador

C2

18

1 Vacante ocupada por Func. Interino.

c) Subescala subalterna:

1

Conserxe

Agrup. Prof.

14

1 Vacante non ocupada

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

a) Subescala Técnica:

1

Arquitecto

A1

26

1 Vacante non ocupada

1

Arquitecto técnico

A2

26

1 ocupada polo titular da praza

b) Subescala de servizos especiais:

1

Inspector

A2

22

1 ocupada polo titular da praza

2

Oficial Policía (1 reservada a segunda actividade)

C1

18

2 vacantes non ocupadas

8

Policías Municipais

C1

18

6 ocupadas polos titulares das prazas

1 ocupada en CS

1 ocupada (adscrición provisional)

3

Conserxes

Agrup.Prof.

14

3 ocupadas polos titulares das prazas

1

Operario de Servizos Varredor

Agrup.Prof.

14

1 ocupada polo titular da praza

PERSOAL LABORAL FIXO

Denominación

Categoría

Tipo

Observacións

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL (SAX)

 

( SAX)Unidade de servizos xerais de secretaría.

1

Administrativo Oficinas

III

Fixo

Vacante (PEEPR nº 01)

( SAX) Unidade de atención ó público, rexistro e padrón.

1

Auxiliar administrativo

IV

Fixo

Vacante( PEEPR nº 02)

( SAX) Servizo de informática

1

Técnico superior de Informática (enxeñeiro inform)

I

Fixo

Vacante ( PEEPR nº 03)

( SAX) Unidade de persoal e desenvolvemento local

1

Técnico local de emprego e desenvolvemento local ( AEDL)

I

Fixo

Vacante( PEEPR nº 05)

DEPARTAMENTO DE URBANISMO (DU)

1

Auxiliar administrativo

IV

Fixo

Vacante( PEEPR nº 06)

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS ( DOSB)

1

Operarios servizos múltiples-oficinas

V

Fixo

Vacante ( PEEPR nº 04)

1

Mecánico

V

Fixo

Vacante (PEEPR nº 08)

1

Soldador- condutor

V

Fixo

Vacante ( PEEPR nº 09)

1

Operario Cemiterio e Xardíns

V

Fixo

Vacante ( PEEPR nº 10)

( DOSB) unidade de parques e xardíns.

1

Operario parques e Xardíns

V

Fixo

Vacante (PEEPR nº 11)

( DOSB) unidade de mantemento e limpeza de bens municipais

2

Operarias limpeza

V

Fixo

Vacante (PEEPR nº 12,13)

5

Operarias limpeza

V

Fixo,T.Parc.

Vacante (PEEPR nº 14,16,17, 18,19)

( DOSB) unidade de obras

1

Encargado Obras e Servizos Básicos

V

Fixo

Vacante (PEEPR nº 20)

DEPARTAMENTO DE DEPORTES ( DD)

2

Animadores Deportivos ( Técnico-monitor e animador deportivo)

III

Fixo

Vacante (PEEPR nº 22 e 23)

1

Operario (apoio pavillóns)

V

Fixo

Vacante (PEEPR nº 24)

1

Conserxe Pavillón

V

Fixo

Vacante(PEEPR nº 25)

DEPARTAMENTO DE XUVENTUDE (DXU)

( DXU) unidade de dinamización xuvenil

1

Responsable oficina información xuvenil (Técnico Información Xuvenil)

III

Fixo

Vacante(PEEPR nº 26)

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN E CULTURA ( DEC)

1

Técnico Animador cultura- auxiliar ASC

IV

Fixo

Propiedade

( DEC) unidade de biblioteca

1

Auxiliar Biblioteca

IV

Fixo

Vacante (PEEPR nº 27)

( DEC) Unidade de educación de adultos

1

Mestre Educación Adultos

II

Fixo,T.Parc.

Vacante( PEEPR nº 28)

1

Mestre auxiliar Educación Adultos

III

Fixo,T.Parc.

Vacante( PEEPR nº 29)

DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE ( DBSI)

1

Técnico Medio de Servizos Sociais

II

Fixo

Vacante (PEEPR nº 30)

( DBSI) unidade de atención primaria

2

Auxiliar axuda no Fogar

V

Fixo,T. Parc

Vacante(PEEPR nº 31,32)

( DBSI) unidade de atención psicopedagóxica

1

Pedagogo

I

Fixo

Vacante ( PEEPR nº 33)

1

Monitor Manualidades

IV

Fixo,T.Parc.

Vacante( PEEPR nº 34)

DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEDIOAMBIENTE

1

Educador ambiental e turístico

II

Fixo

Vacante PEEPR nº 35)

1

Técnico Medio de Actividades

II

Fixo

Vacante( PEEPR nº 36)

OUTRO PERSOAL LABORAL

Denominación obra ou servizo- en condición de:

Categoría

 

 

2

Condutores

V

 

 

1

Oficial 1ª

V

 

 

4

Auxiliar axuda no Fogar

V

 

 

1

Condutor Ambulancia

V

 

 

1

Auxiliar Admtvo Servizos Sociais

IV

 

 

1

Axente Auxiliar de Desenv. Local

II

 

 

2

Auxiliares Recadación

IV

 

 

2

Animador Cultural

II

 

 

1

Administrativo Obras

III

 

 

1

Auxiliar administrativo (Oficinas Xerais)

IV

 

 

1

Bedel Biblioteca

V

 

 

3

Peóns Xardinería

V

 

 

1

Carpinteiro

V

 

 

1

Fontaneiro

V

 

 

1

Auxiliar Oficinas Intervención (Tec. Informática Xestión)

III

 

 

1

Tco.Licenc.Empresariais Intervención

I

 

 

1

Animador Deportivo

III

 

 

1

Peón Carpinteiro

V

 

 

1

Educadora Familiar

II

 

 

1

Traballadora Social

II

 

 

2

Auxiliares de Policía

IV

 

 

POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO

1

Arquitecto ARI

I

 

 

1

Auxiliar administrativo ARI

IV