Perfil do contratante

- Adxudicación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia no Concello de Rianxo - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Adxudicación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia no Concello de Rianxo

Por Decreto de Alcaldía nº 393/2012 de data 13/07/2012 aprobouse o expediente de licitación do  Servizo de Axuda no Fogar (SAF) do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia no Concello de Rianxo.

Entidade adxudicadora:

Concello de Rianxo

Obxecto do contrato:

Servizo de Axuda no Fogar (SAF) do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia no Concello de Rianxo

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

Tramitación ordinaria. Procedemento aberto, único criterio e valoración (POXA).

Orzamento base de licitación:

Valor estimado: 358.052,77 € (IVE 14.322,11 €). Total: 372.374,88 €

Prazo de execución:

24 meses dende a sinatura do contrato (prórroga de 12 meses).

Anuncio de licitación (publicado 19/07/2012)

Decreto de Alcaldía nº 393/2012 Aprobación Licitación SAF 2012 (publicado 19/07/2012)

Prego de cláusulas administrativas (publicado 19/07/2012)

Prego de prescricións técnicas (publicado 19/07/2012)

Convocatoria da Mesa de Contratación (17/10/2012)

Convocatoria pública da Mesa de Contratación para emendas e apertura do sobre B (23/10/2012)

Adxudicación do contrato (9/11/2012)

Formalización do contrato (25/04/2013)