Perfil do contratante

- Contratación da obra Adecuación dos postos do Mercado Municipal de Rianxo - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Contratación da obra Adecuación dos postos do Mercado Municipal de Rianxo

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 27/11/2012  aprobouse o expediente de licitación que se publica consonte ao acordado, os pregos que a rexen e a opción pola publicación no perfil – a pesar de non ser obrigatoria – en cumprimento do estipulado pola Deputación Provincial da Coruña nos Pregos-tipo.

Anuncio de licitación (29 nov)

Acordo de Xunta de Goberno Local (29 nov)

Pregos de cláusulas administrativas particulares (29 nov)

Nota á licitación sobre a fórmula matemática da Deputación de A Coruña

Convocatoria da Mesa de Contratación (12 dec)

Convocatoria da Mesa de Contratación (2ª) (19 dec)

Anuncio de adxudicación (23 xan)

Anuncio de formalización de contrato (28 xan)