Perfil do contratante

- Contrato de servizo para actualización dos datos catastrais do Concello de Rianxo - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Contrato de servizo para actualización dos datos catastrais do Concello de Rianxo

Por Decreto de Alcaldía 549/2012 de 11/10/2012, resolveuse a adxudicación do contrato de servizo "Actualización dos datos catastrais do Concello de Rianxo" que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 153.3 da Lei 30/2007 de 30 de outubro de Contratos do Sector Público.

Anuncio de adxudicación

Anuncio de formalización do contrato