Perfil do contratante

- Xestión do Servizo Público de Piscina Climatizada e instalación anexas - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Xestión do Servizo Público de Piscina Climatizada e instalación anexas

 

En sesión plenaria de 28/11/2013 licitouse a concesión que quedou sen efectos por acordo plenario do 26/12/2013.

Por acordo plenario adoptado en sesión do 26/12/2013, aprobouse a apertura da licitación que deseguido se recolle:

Entidade Adxudicadora:

  • Organismo: Concello de Rianxo
  • Dependencia que tramita o expediente: Secretaría xeral

Obxecto do Contrato: xestión do servizo público de piscina climatizada e instalacións anexas

Prazo de execución: 7 anos prorrogable por 3 anos

Anuncio de licitación (7 xaneiro 2014)

Prego de cláusulas administrativas particulares

Prego de prescricións técnicas particulares

Estudo económico e financeiro

Anuncio: respecto da configuración da mesa de contratación, incorpórase como membro da mesa á funcionaria María Jesús Fernández Reiriz, interventora accidental en substitución da titular dende o 27 de xaneiro de 2014 e ata novo aviso.

Anuncio de convocatoria da mesa de contratación (apertura sobre B) (30 xaneiro 2014)

Anuncio de convocatoria da mesa de contratación (apertura sobre C) (11 febreiro 2014)

Anuncio de adxudicación e formalización de contrato (5 marzo 2014)