Procesos Selectivos

- Listaxe de agarda para auxiliares da Policía Local para o ano 2017 - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Listaxe de agarda para auxiliares da Policía Local para o ano 2017

O día 17/05/2017, o Concello de Rianxo publicou na prensa o anuncio para a creación dunha bolsa de
contratación de auxiliares de Policía Local, para cubrir renuncias e baixas durante os meses de xullo,
agosto e setembro, no que se establecía que o prazo de presentación de solicitudes era de cinco días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación, segundo o recollido no punto 4 das bases
que rexen o dito proceso selectivo; así, o día 24/05/2017 rematou o prazo de presentación de
instancias.

Unha vez comprobadas todas as solicitudes presentadas segundo o establecido nas bases
aprobadas pola Resolución da Alcaldía núm. 423/2017 do 15/05/2017, publicouse a listaxe provisional
de admitidos e excluídos na Resolución da Alcaldía núm. 458/2017 do 26/05/2017.
Rematado o prazo de reclamacións de dous días hábiles, procédese a publicar a listaxe definitiva de
persoas admitidas e excluídas.

Bases

Modelo de instancia de solicitude

Listaxe provisional de aspirantes admitidos e excluídos

Listaxe definitiva, nomeamento do tribunal e inicio das probas

Acta inicial das propas físicas e convocatoria da proba de coñecementos

Acta da proba de coñecementos

Acta da proba de toponimia

Acta da cualificación final e proposta do tribunal