Recadación

- Cobramento en período voluntario dos tributos de lixo, IBI, IAE e outros - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza castelao 7 1ºE, Rianxo

981 86 66 61

recadacion@concelloderianxo.es

Concellería de Economía e Facenda

luns a venres: 8.00 a 14.00
martes e xoves: 17.00 - 19.30

Recadación

Cobramento en período voluntario dos tributos de lixo, IBI, IAE e outros

Durante o período comprendido entre o 1 de setembro e o 4 de novembro do exercicio 2016, de acordo co que dispoñen os artigos 24 e 68 do vixente Regulamento Xeral de Recadación, terá lugar a cobranza en período voluntario dos seguintes tributos:

  • Taxa por servicios de recollida de lixo, correspondente ó terceiro cuadrimestre do 2016
  • Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana e rústica e características especiais
  • Imposto sobre actividades económicas
  • Taxa por entrada de vehículos a través das beiravías e reservas da vía publica para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase

Lugar de Ingreso: Abanca e resto de Entidades Colaboradoras.

Cargos de domiciliados:

  • Taxa recollida de lixo terceiro cuadrimestre 2016; 9 de setembro de 2016
  • Imposto sobre bens inmobles urbana e características especiais 2015; 7 de setembro de 2016
  • Imposto sobre bens inmobles rústica 2015; 8 de setembro de 2016
  • Imposto sobre Actividades Económicas 2015; 1 de setembro de 2016
  • Taxa por entrada de vehículos a través de beiravías e Taxa carga e descarga de mercadorías; 12 de setembro de 2016

Os documentos de ingreso das liquidacións non domiciliadas en contas de entidades financeiras enviaranse por correo ordinario aos domicilios dos contribuíntes. Este envío non ten carácter de notificación, polo que a non recepción non exime os contribuíntes da súa obriga de ingreso da débeda no prazo sinalado. Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio algún dos documentos de ingreso que precisa, poderá solicitalo nas oficinas de Recadación deste Concello.

Esgotado o prazo do período voluntario, os débitos non satisfeitos durante o mesmo quedarán incursos automáticamente, primeiro, no recargo executivo do cinco por cen, segundo, no recargo de apremio reducido do dez por cen e terceiro, no recargo ordinario do vinte por cen e xuros de demora, procedéndose ó seu cobramento pola vía administrativa de constrinximento de acordo cos preceptos do mencionado Regulamento Xeral de Recadación.