Representacións

Representacións - Concello de Rianxo

REPRESENTACIÓNS

Os Plenos Organizativos da Corporación Municipal dos días 09/07/2015 e 30/07/2015 acórdase a proposta da  Alcaldía relativa ao nomeamento de representantes da corporación en órganos colexiados.

CONSELLOS ESCOLARES

 • CEIP “A. Mª Dieguez” (Asados): Julio Alcalde Hermo (suplente: Ana Vidal Fungueiriño)

 • CEIP “Brea Segade” (Taragoña): Julio Alcalde Hermo (suplente: Ana Vidal Fungueiriño)

 • IES “Félix Muriel”:    Julio Alcalde Hermo (suplente: Ana Vidal Fungueiriño)

 • CEIP “A.D.R. Castelao: Julio Alcalde Hermo (suplente: Ana Vidal Fungueiriño)

 • CRA.: Julio Alcalde Hermo (suplente: Ana Vidal Fungueiriño)

ESCOLA INFANTIL "A GALIÑA AZUL"

Conforme ao Convenio entre o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de Rianxo para a xestión da Escola Infantil "Galescola de Rianxo" integrada na Rede Galega de Escolas Infantís (Galescolas), asinado o 04/01/2007, así como o Regulamento de organización e funcionamento das 11 Escolas Infantís xestionadas polo Consorcio:

 • Comisión Mixta ( artigo 8A do regulamento): O Alcalde ou a persoa na quen delegue.
 • Consello Escolar (artigo 7c): 2 representantes: Sendo o Alcalde ou a persoa na que delegue quen ostentará a Presidencia, e 1 persoa en representación do Concello: o Concelleiro de Educación, Julio Alcalde Hermo.

MANCOMUNIDADE "AROUSA NORTE"

 • Vogal nato: Alcalde do Concello de Rianxo

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Conforme aos Estatutos do Consorcio, publicados no Diario oficial de Galicia nº 131, do 07 de xullo, xunto co acordo fundacional, que determinaban que os concellos designarán os seus representantes entre os membros corporativos, mais tendo en conta que o artigo 10 do Regulamento interno do Consorcio parte da consideración como delegados aos alcaldes dos concellos consorciados: o Alcalde do Concello de Rianxo.

Mesa Local de Comercio

PRESIDENTE

 • O alcalde, Julián Bustelo Abuín

VOGAIS

 • 1 Representante da ARE
 • Representante da Unión de Consumidores de Galicia – UCGAL.
 • 1 Representante da administración autonómica: Dona Belén Hevía Ramons e
  suplente: Cristina Sánchez Cajaraville.
 • 1 Representante da Asociación de Comerciantes, Servizos e Hostalería Somos Rianxo.
 • Voceira do Grupo Municipal de Rianxo en Común: Ana Vidal Fungueiriño
 • Voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista: Oscar Rial Lago
 • Voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular: José Luís Castiñeiras Lesende
 • Voceiro do Grupo Municipal do BNG.: Xusto Xosé Ordoñez Figueira

Iniciativas Comunitarias EQUAL e PRODER

 • O Alcalde ou a persoa na quen delegue.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

 • O Alcalde ou a persoa na quen delegue.

Grupo de Acción Costeira da Ría de Arousa

 • O Alcalde ou a persoa na quen delegue.

Fundación Museo do Mar

De acordo co previsto no artigo 11 nos estatutos da Fundación Museo do Mar, noméanse os seguintes Patróns Natos:

 • O Alcalde do Concello de Rianxo, Julián Bustelo Abuín
 • O concelleiro de Deportes e Saúde. Educación e Cultura, Administración Xeral e
  Servizos Económicos: Julio Alcalde Hermo.
 • 1 representante dun grupo político municipal distinto ao do goberno

Para estes efectos e de acordo co previsto nos Estatutos da Fundación Museo do Mar,  os grupos políticos municipais que integran a corporación, diferentes do grupo de goberno, deberán propoñer un patrón nato para a Fundación do Museo do Mar.

Asociación de entidades locais pola lingua galega

O alcalde, julián Bustelo Abuín ou a persoa na que delegue,  e o/a técnico/a de Normalización Lingüística do Concello de Rianxo como representante técnico.