Servizos Sociais

Resolución do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da COVID-19 nos alugueiros de vivenda habitual, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento VI432E) - Axudas nos alugueiros de vivenda habitual para minimizar o impacto económico e social da COVID-19 - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Estrada de Tanxil 12, Rianxo

981 86 00 61

881 16 89 34

servizossociais@concelloderianxo.gal

Concellería de Servizos Sociais

luns - venres: 08:00 - 15:00

SERVIZOS SOCIAIS

Axudas nos alugueiros de vivenda habitual para minimizar o impacto económico e social da COVID-19

Resolución do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da COVID-19 nos alugueiros de vivenda habitual, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento VI432E)

OBXECTO

Trátanse de axudas ao aluguer, ás persoas arrendatarias de vivenda habitual que, como consecuencia do impacto económico e social da COVID-19 teñan problemas transitorios para atender ao pago parcial ou total do aluguer. Tamén inclúe a concesión de axudas para facer fronte á devolución das axudas transitorias de financiamento recollidas no artigo 9 do Real Decreto-Lei 11/2020, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte a COVID_19 e contraidas por arrendatarios de  vivenda habitual, a cuxa devolución non puidesen facer fronte.

TIPO DE AXUDA

A contía da axuda será de ata 500 € mensuais no caso de alugueiro ou ata 3.000 € no caso de ter accedido ás axudas reguladas no art. 9 do Real decreto-lei 11/2020. A axuda concederase polo prazo en que se acredite estar en situación de vulnerabilidade como consecuencia da COVID19, durante un período máximo de 6 meses, e poderá ter efectos retroactivos.​​​​​​​

PERSOAS BENEFICIARIAS

 • Ser persoa física maior de idade, na condición de persoa arrendataria de vivenda habitual e acredite estar en situación de vulnerabilidade económica.

 • Ter a nacionalidade española ou residir legalmente en España, no caso das persoas estranxeiras.

 • Ser titular dun contrato de alugamento de vivenda cunha duración mínima dun ano, formalizado nos termos da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos, con mención expresa da súa referencia catastral e do mede con mención expresa da súa referencia catastral e da forma de pagamento.

 • Que a vivenda arrendada constitúa a súa residencia habitual e permanente. Para estes efectos, tanto a persoa beneficiaria como as demais persoas integrantes da súa unidade familiar deben constar empadroadas na vivenda obxecto do contrato de alugamento na data da presentación da solicitude.

 • Estar ao día do pagamento da renda do alugueiro correspondente ás tres últimas mensualidades inmediatamente anteriores ao primeiro mes para o que se solicita a axuda, agás que o contrato tivese unha vixencia inferior, en cuxo caso deberá estar ao día do pagamento da renda desde o inicio do contrato. Non se admitirán os pagamentos das rendas que se efectúen en metálico, debendo acreditarse mediante documento bancario.

 • Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non ter pendente ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

 • Non estar incurso nalgunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, e/ou no artigo 10 da lei 9/2007, do 13 de xuño.

REQUISITOS XERAIS DE VULNERABILIDADE ECONÓMICA

 • Que a persoa con obriga de pagar a renda de alugueiro da vivenda habitual pase a estar, a partir do 14 de marzo de 2020, en situación legal de desemprego, ERTE ou reducise a súa xornada por motivo de coidados, ou cesado a súa actividade en caso de traballador por conta propia, ou outras circunstancias similares vinculadas á actividade laboral ou empresarial, que lle supoñan unha perda substancial de ingresos.

 • Que o conxunto dos ingresos netos dos membros da unidade familiar, no mes anterior á solicitude, non supere os 1694.70€. Este límite verase incrementado no caso de familias con fillos, familia monoparental, por cada persoa maior de 65 anos ou no caso de que algún membro da unidade familiar teña unha discapacidade ou algún tipo de enfermidade grave.

 • Que a renda, máis os gastos e subministracións básicas, do mes anterior á solicitude da axuda, resulten superiores ou iguais ao 35% dos ingresos netos que perciba o conxunto dos membros da unidade familiar.

LUGAR DE PRESENTACIÓN

 • Preferiblemente por vía electrónica. Opcionalmente, as solicitudes poderanse presentar nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

PRAZO DE SOLICITUDE

Ata o 30 de setembro de 2021

MÁIS INFORMACIÓN:

Sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)

Área provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)

Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello de Rianxo

SOLICITUDE EN FORMATO PAPEL