Servizos Sociais

- Renovación das axudas ao alugamento de vivenda do plan estatal de vivenda 2018/2021 - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Estrada de Tanxil 12, Rianxo

981 86 00 61

881 16 89 34

servizossociais@concelloderianxo.gal

Concellería de Servizos Sociais

luns - venres: 08:00 - 15:00

Os Servizos Sociais Comunitarios deste concello contan, para o seu desenvolvemento, con financiamento da Deputación Provincial da Coruña e da Consellería de Política Social e Xuventude.

SERVIZOS SOCIAIS

Renovación das axudas ao alugamento de vivenda do plan estatal de vivenda 2018/2021

OBXECTO

Convocar para o ano 2022 a renovación dos seguintes programas de axudas ao alugamento de vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021 que foron concedidas na anualidade 2021, que se tramitarán co código de procedemento VI432B:

 • Liña A, axuda ao alugamento de vivenda: a súa finalidade é facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante a concesión de axudas directas ás persoas inquilinas.

 • Liña B, axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente: a súa finalidade é facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas menores de 35 anos con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas inquilinas.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias desta axuda as persoas físicas maiores de idade que na data da renovación da axuda cumpran os seguintes requisitos:

 • Ter obtido a condición de persoa beneficiara da axuda na convocatoria de 2021 e non ter perdido o dereito á subvención.

 • Ter nacionalidade española ou residir legalmente en España, no caso das persoas estranxeiras.

 • Ser titular, en condición de persoa inquilina, dun contrato de alugamento de vivenda cunha duración mínima dun ano, con mención expresa da súa referencia catastral, formalizado nos termos da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos, e cuxos efectos económicos sexan anteriores ao último día de prazo de presentación de solicitude.

 • Que a vivenda arrendada constitúa a súa residencia habitual e permanente, así como da súa unidade de convivencia durante todo o período polo que se conceda a axuda. Para estes efectos, tanto a persoa beneficiaria como as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia deben constar empadroadas na vivenda obxecto do contrato de alugamento na data da presentación da solicitude.

 • Que a renda mensual da vivenda alugada non supere o importe mensual de 300 €, no caso de vivenda situadas no Concello de Rianxo.

 • Que a unidade de convivencia dispoña duns ingresos mínimos de 395,43 € e non superen os 1,129,80€, este límite incrementarase no caso de familias numerosas de categoría xeral ou especial ou se forma parte da unidade de convivencia unha persoa con discapacidade.

 • Non ser propietario ou usufrutuario dalgunha vivenda en España. Exceptuaranse deste requisito as persoas que, sendo titulares dunha vivenda acrediten a non dispoñibilidade dela por causa de separación, divorcio ou por calquera outra causa allea á súa vontade ou cando a vivenda resulte inaccesible por razón de discapacidade da persoa solicitante ou dalgún membro da unidade de convivencia.

 • Que a persoa solicitante e as integrantes da unidade de convivencia se atopen ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non teñan pendente ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

   

PRAZO DE SOLICITUDE: Do 1/03/2022 e ata o 31/03/2022

PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN:

 • Preferiblemente na Sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.es)

 • Instituto Galego de Vivenda e Solo (981 541 982 / 981 184 801 / 881 881 257 / 881 881 258)

 • Por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro