Anuncios

- Anuncio de aprobación definitiva dos orzamentos municipais do exercicio 2016 - Concello de Rianxo

Anuncios

Anuncio de aprobación definitiva dos orzamentos municipais do exercicio 2016

O 28/07/2016 aprobouse inicialmente polo Pleno o Orzamento de 2016. O expediente someteuse a exposición pública mediante a súa publicación no taboleiro de anuncios e no BOP núm. 144, do 01/08/2016 e rematou o 19/08/2016 sen que se presentasen alegacións ningunhas.

De acordo co artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei das facendas locais (TRLFL), o acordo inicial enténdese elevado a definitivo, sen necesidade dun novo acordo plenario. De acordo co artigo 169.3 TRLFL a aprobación definitiva deberá publicarse no BOP, xunto co resumo por capítulos que se detalla a continuación e o cadro de persoal