Anuncios

- Exposición pública da Conta Xeral de 2015 - Concello de Rianxo

Anuncios

Exposición pública da Conta Xeral de 2015

A Conta Xeral de 2015 formouse pola Intervención Municipal e informouse favorablemente o 20 de outubro de 2016 pola Comisión Especial de Contas cos estados e a documentación complementaria. Ábrese un prazo de exposición pública de quince días a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP. Durante o dito prazo e oito máis os interesados lexítimos poderán formular as reclamacións, reparos e observacións que estimen pertinentes, de acordo co artigo 212.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Rianxo, 20 de outubro de 2016