Anuncios

- Exposición pública do borrador da Ordenanza reguladora das axudas de emerxencia social no Concello de Rianxo - Concello de Rianxo

Anuncios

Exposición pública do borrador da Ordenanza reguladora das axudas de emerxencia social no Concello de Rianxo

ANUNCIO

De conformidade co previsto no artigo 133.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas, con carácter previo á elaboración do BORRADOR DA ORDENANZA REGULADORA DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL NO
CONCELLO DE RIANXO, solicítase a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma acerca de:

a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa.
b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación.
c) Os obxectivos da norma.
d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

Os cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren poden facer chegar as súas opinións sobre os aspectos expostos no prazo de 15 días naturais a contar desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio na web municipal, mediante a súa presentación en calquera dos lugares indicados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.

Borrador da Ordenanza reguladora das axudas de emerxencia social no Concello de Rianxo