Anuncios

- Exposición pública do Regulamento do Rexistro Municipal de Entidades Asociativas - Concello de Rianxo

Anuncios

Exposición pública do Regulamento do Rexistro Municipal de Entidades Asociativas

O Pleno do Concello de Rianxo, en sesión ordinaria do día 25 de xaneiro de 2018, acordou a
aprobación inicial do Regulamento do Rexistro Municipal de Entidades Asociativas.

En cumprimento do disposto nos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases
do Réxime Local e no artigo 56 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días hábiles, a contar dende o día seguinte á
inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinado e se presenten
as reclamacións que se estimen oportunas. Se pasado dito prazo non se presentaran alegacións,
considerarase definitivamente aprobado o regulamento, de conformidade co artigo mencionado, non
entrando en vigor ata a publicación do texto completo no BOP e o transcorrido o prazo de 15 días
previsto no artigo 65.2o da Lei 7/85.

Regulamento do Rexistro Municipal de Entidades Asociativas