Anuncios

- Período medio de pago a provedores do terceiro trimestre de 2016 - Concello de Rianxo

Anuncios

Período medio de pago a provedores do terceiro trimestre de 2016

En cumprimento da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, o Concello de Rianxo publica no seu portal de transparencia o Período medio de Pago (PMP) trimestral.

O Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo desenvolve a metodoloxía do cálculo do PMP a fornecedores das Administracións Públicas para que o fagan público nun exercicio de transparencia.

Terceiro trimestre de 2016 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operaciónes
Pagadas
Ratio de
Operaciónes
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 44,65 44,00 44,17