Anuncios

- Período medio de pago do primeiro trimestre de 2016 - Concello de Rianxo

Anuncios

Período medio de pago do primeiro trimestre de 2016

O Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo desenvolve a metodoloxía do cálculo do período medio de pago a fornecedores das Administracións Públicas para que o fagan público nun exercicio de transparencia.

Os datos do primeiro trimestre de 2016 son os que seguen. O histórico está dispoñible na sección de Transparencia deste mesmo sitio web.

Primeiro trimestre de 2016 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operaciónes
Pagadas
Ratio de
Operaciónes
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 32,85 32,41 32,60