Calendario do contribuínte

Calendario do contribuínte - Concello de Rianxo

Calendario do contribuínte

Calendario fiscal do exercicio 2021

Mediante resolución da Alcaldía número 60, do 3 de febreiro, aprobouse o calendario fiscal para o exercicio 2021. Os períodos voluntarios de ingreso son os seguintes:

​​​​​​​

INFORMACIÓN ADICIONAL

Modo de ingreso:

Os recibos domiciliados cargaránse directamente nas contas autorizadas polo contribuínte.

Para os recibos non domiciliados, o documento preciso para efectuar o ingreso enviarase ao domicilio fiscal do contribuínte, por correo postal ordinario. Este envío non ten carácter de notificación. A non recepción dos documentos de ingreso no domicilio do contribuínte non exime a este da súa obriga de pago.

Se algún obrigado tributario non recibe no seu domicilio algún dos documentos de ingreso que precisa, poderá obtelo a través do correo electrónico recadacion@concelloderianxo.gal, chamando a Recadación no teléfono 981866661, ou de xeito presencial cando sexa posible, e sempre con cita previa https://sede.concelloderianxo.gal/opencms/gl/cita/.

Lugar, día e hora de ingreso:

  1. Os contribuíntes poderán efectuar o ingreso nas oficinas das seguintes entidades colaboradoras, dentro do horario de caixa que teñan establecido: ABANCA, BANCO SANTANDER, CAIXABANK; tamén en caixeiro automático ou por internet (se a entidade colaboradora elixida dispón deses servizos).
  2. O ingreso tamén poderá efectuarse a través da Sede electrónica do Concello de Rianxo (https://concelloderianxo.gal/es/sede), na opción de trámites/pagamento de recibos.

Referencias e importes de cobro:

Os  documentos  de  ingreso  inclúen  dúas  referencias  de  cobro  con  importes  diferentes:  a  primeira  é  válida  durante  o período voluntario de pago que se indica no recibo. A segunda é válida a partir do día seguinte ao remate do período voluntario de pago, e o importe que ten asociado inclúe o principal da débeda e a recarga executiva do 5%. Pasada a data de caducidade da segunda referencia, xa non se poderán utilizar estes documentos para realizar o ingreso da débeda, polo que deberá poñerse en contacto con Recadación.

ADVERTENCIA

Advírtese que transcorrido o período voluntario, as débedas esixiranse polo procedemento de constrinximento e deivindicaranse as recargas do período executivo, os xuros de mora e, no seu caso, as costas que se produza.