Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 25 de novembro de 2021 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 25 de novembro de 2021

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 25 de novembro de 2021 coa seguinte

ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA:

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES:
  - Aprobación Acta Nº 12/2021 Do Pleno en sesión extraordinaria urxente do 13/10/2021
  - Aprobación Acta nº 13/2021 do Pleno en sesión Ordinaria do 28/10/2021
​​​​​​​  - Aprobación Acta nº 14/2021 do Pleno en sesión extraordinaria do 15/11/2021
2.   RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 902/2021 DE DATA 27/10/2021 DE APROBAR O PROXECTO MODIFICADO DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. ACONDICIONAMENTO DO MOBILIARIO DAS VIVENDAS DOS MESTRES, RIANXO
3.   IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO   LOCAL   POLA   OCUPACIÓN   DO   SOLO   CON   POSTOS,   CASETAS   DE   VENDA, INDUSTRIAS DE RÚA E AMBULANTES
​​​​​​​4.   PROPOSTA   DA   ALCALDÍA   RELATIVA   A   ADHESIÓN   Á   INICIATIVA   XABARÍN   DO PARLAMENTO   DE   GALICIA.  de   Data   08/11/2021   co   Nº   Rexistro   de   Entrada202100000004344)
​​​​​​​5.   PROPOSTA   DO   GRUPO   MUNICIPAL   BNG   SOBRE   A   SITUACIÓN   ACTUAL   DO   SECTOR LÁCTEO GALEGO   (presentada   o   día   17/11/2021   co   Rexistro   de   Entrada   nº202100000004467)
​​​​​​​6.   PROPOSTA   DO   GRUPO   MUNICIPAL   BNG- SOBRE   O   INCREMENTO   DOS   RECURSOS ECONÓMICOS   DESTINADOS   ESPECIFICAMENTE   A   LOITAR   CONTRA   A   VIOLENCIA   DE XÉNERO. ( presentada o día 18/11/2021 e co Rexistro de Entrada nº 202100000004479)
​​​​​​​7.  PROPOSTA   DO   GRUPO  MUNICIPAL  PSG-PSOE FORMULADA  CON   MOTIVO  DO  25   DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER,PARA   A   SÚA   CONSIDERACIÓN,   DEBATE   E   POSTERIOR   APROBACIÓN   POLO   PLENO DO CONCELLO DE RIANXO (Presentada por Rexistro de Entrada nº 202100000004482 o día18/11/2021)

PARTE DE CONTROL

8. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA E ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
  A)     Resolucións   de   Alcaldía   ditadas   dende   o   día   01/10/2021   ata   o   31/10/2021,   que comprenden os números 822/2021 ao 912/2021.
​​​​​​​  B)  Actas das Xuntas de Goberno Local:- Acta Nº 18 da Sesión ordinaria do día 07/10/2021- Acta nº 19 da Sesión ordinaria do día 21/10/2021
9. INFORMES MOROSIDADE E PMP 2021
  9.1 Dación de conta do informe da tesouraría municipal sobre a morosidade. Primeiro trimestre 2021
  9.2 Dación de conta do informe da tesouraría municipal sobre a morosidade. Segundo trimestre 2021
  9.3 Dación de conta do informe de tesouraría sobre a morosidade do terceiro trimestre 2021
  9.4 Dación de conta do informe da tesouraría municipal sobre o PMP. Primeiro trimestre 2021
  9.5 Dación de conta do informe da tesouraría municipal sobre o PMP. Segundo trimestre 2021
  9.6 Dación de conta do informe da tesouraría municipal sobre o PMP. Terceiro trimestre 2021
  9.7 Dación de conta de informe de tesouraría aclaratorio sobre a advertencia de reiteración de incumprimento polo seguimento do plan de axuste. Cuarto trimestre 2020
10. Mocións dos grupos políticos municipais.
​​​​​​​11.  Rogos e preguntas