Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de setembro de 2019 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de setembro de 2019

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o xoves 26 de setembro de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación Acta nº 11/2019 do Pleno en sesión ordinaria do 01/08/2019
2. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno
3. Dación de conta da aprobación da liquidación do Orzamento de 2018
4. Dación de conta do informe de avaliación do cumprimento dos obxectivos da Lei Orgánica de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira
5. Dación de conta do informe de Avaliación do cumprimento  do Plan de Saneamento-Financeiro (PSF 2015-18) na anualidade 2018
6. Aprobación Festivos Locais 2020
7. Ampliación dos límites cuantitativos para a anualidade 2020 do contrato de obra Vivendas dos mestres, bloque B
8. Ampliación dos límites cuantitativos para a anualidade 2020 do contrato de obra do PEIM 2019-20, para a Mellora e mantemento do firme da pista de Cerqueiras a Campelo, tramo 1.
9. Aprobación do crédito extraordinario 2/2019 para a dotación orzamentaria dos gastos pendentes de aplicación da conta (413) que non teñen financiamento afectado
​​​​​​​10. Rogos e preguntas