Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da corporación do 27 de febreiro de 2020 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da corporación do 27 de febreiro de 2020

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal para o xoves 27 de febreiro de 2020 coa seguinte

ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA

1.  Aprobación da acta 1/2020 do Pleno en sesión ordinaria do 30/01/2020.  Aprobación da acta núm. 2/2020 do Pleno en sesión extraordinaria do 16/01/2020.

PARTE DE CONTROL

1. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno
2. Dación de conta do Informe de seguimento do Plan de axuste 2012-22 no 1º trimestre de 2019
3. Moción de Rianxo en Común. Medidas para combater a problemática da fauna salvaxe nas parroquias
4. Moción do grupo municipal do BNG: 8 de marzo
5. Rogos e preguntas