Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do pleno da Corporación do 27 de xullo de 2023 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do pleno da Corporación do 27 de xullo de 2023

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación para as 20.00 h do xoves 27 de xullo coa seguinte ​​​​

ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES
2. APROBACIÓN FESTIVOS LOCAIS 2024
3. DELEGACIÓN DA COMPETENCIA PARA ADXUDICAR O CONTRATO: REHABILITACIÓN DO PAZO DO MARTELO
4. MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL BNG: INCLUSIÓN ACTUACIÓNS URXENTES NAS OBRAS DE MELLORA E REHABILITACIÓN QUE SE ESTÁN A REALIZAR NA ACTUALIDADE NO C.E.I.P. CASTELAO

PARTE DE CONTROL

5. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA
6. DACIÓN DE CONTA DO RESULTADO DA MESA DE CONTRATACIÓN DA OPERACIÓN DO PRÉSTAMO DO PAZO DE MARTELO
7. Rogos e preguntas