Ordes do día do Pleno

PARTE DE CONTROL - Orde do día da sesión ordinaria do pleno da Corporación do 29 de setembro - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do pleno da Corporación do 29 de setembro

PARTE DE CONTROL

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o vindeiro xoves 29 de setembro coa seguinte

ORDE DO DÍA:

​​​​​​​PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTA Nº 9 DO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DE 28/07/2022
2. RATIFICAR POLO PLENO MUNICIPAL A RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 724/2022 de data 09/09/2022: APROBAR O CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUBSCRIBIR ENTRE OS CONCELLOS DE DODRO, PADRÓN, ROIS VALGA E RIANXO PARA A XESTIÓN COMPARTIDA DO; PROXECTO DE PREVENCIÓN DE CONDUTAS ADICTIVAS DOS CONCELLOS DE DODRO, PADRÓN, ROIS , VALGA E RIANXO-2022-2025
3. RATIFICAR POLO PLENO MUNICIPAL A RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 687/2022 de data 29/08/2022: FESTIVOS LOCAIS 2023
4. CONVENIO COLABORACIÓN E XESTIÓN COMPARTIDA DO PROXECTO  DE PREVENCIÓN DE CONDUTAS  ADICTIVAS DOS CONCELLOS DE DODRO, PADRÓN ROIS VALGA E RIANXO(2022_2025) CO FIN DE PARTICIPAR NA CONVOCATORIA  DA SUBVENCIÓN ORDE 21 DE XULLO  DE 2022 ( DOGA NUM 153 DE 11 DE AGOSTO  DE 2022
5. ADHESIÓN AO PLAN XERAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS E MEDIDAS ANTI-FRAUDE DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA (PREMADECOR)
6. INICIO EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DO CONTRATO SUBMINISTRO DEFINIDO NO PROXECTO DENOMINADO "PROXECTO DE RENOVACIÓN E ADAPTACIÓN AO REGULAMENTO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA RD 1890/2008 DOS ALUMEADOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE RIANXO" (EXPEDIENTE NÚMERO 2019/C005/000004)
7. APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL ADICIONAL 2/2022  POS+ADICIONAL 2 /2022 - 2ª FASE
8. PROPOSTA SOLICITUDE DENOMINACIÓN RAMÓN BALTAR AO ANTIGO PROVINCIAL
9. NOMEAR A D. SANTIAGO AGRELO MARTÍNEZ FILLO PREDILECTO DE RIANXO
10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE SOLICITANDO O ADECUADO ACONDICIONAMENTO DOS CAMIÑOS DE SERVIZO QUE DISCORREN PARALELOS Á AUTOVÍA DO BARBANZA.PARTE DE CONTROL

PARTE DE CONTROL

11. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA E ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO
12. DACIÓN DE CONTA LIÑAS FUNDAMENTAIS DO ORZAMENTO 2023 (LFO 2023)
13. DAR CONTA DA COMUNICACIÓN DE VARIACIÓNS NOS MEMBROS DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE.
14. ROGOS E PREGUNTAS