Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 30 de novembro de 2017 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 30 de novembro de 2017

O vindeiro xoves 30 de novembro de 2017, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación das actas dos Plenos anteriores No 10/2017, No 11/2017, No 12/2017 e No 13/2017.
2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno Local.
3. Proposta de acordo de adopción da acta multimedia nos plenos municipais.
4. Cambio de hora da celebración das sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local para as 14:00 horas do luns, segundo e terceiro de cada mes.
5. Suplemento de crédito 1/2017 para a aprobación de gastos diversos do exercicio 2017 e ampliación dos límites globais para produtividade e gratificacións dos funcionarios municipais.
6. Moción do PSOE para a inmediata actuación en materia de Facendas Locais e Función Pública.
7. Moción do PSOE con motivo do día 25 de novembro, Día Internacional contra a violencia de xénero
8. Moción de Rianxo en Común para a eliminación de barreiras arquitectónicas.
9. Moción de Rianxo en Común para a elaboración do Plan Municipal de prevención e defensa contra incendios e da Ordenanza de Limpeza.
10. Moción do Partido Popular para a ampliación das horas do servizo de axuda no fogar.
11. Rogos e preguntas.