Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 30 de setembro de 2021 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 30 de setembro de 2021

ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación Acta nº 9/2021 do Pleno en ordinaria do 29/07/2021
2. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA  Nº 768/2021 DE APROBACIÓN FESTIVOS LOCAIS 2022

PARTE DE CONTROL

3. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno
4. Dación de conta das liñas fundamentais do Orzamento 2022 (LFO 2022)
5. DAR CONTA DA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA SOBRE OS DISCURSOS DE ODIO
6. MOCIÓN DO BNG: MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN SOBRE PESCA DEPORTIVA DO 6 DE AGOSTO DE 2021 NOS PORTOS GALEGOS
7. Rogos e preguntas