Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 30 de xuño - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 30 de xuño

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o vindeiro xoves 30 de xuño coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. APROBACIÓN ACTA Nº 7/2022 DO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DO 26/05/2022
2. CESIÓN Á CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL PARA INSTALACIÓN DUNHA BASE DE UNIDADES OPERATIVAS -BUO- DO SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS
3. CE 1/2022. FACTURAS PENDENTES DE COBERTURA ORZAMENTARIA E ACTUACIÓNS A REALIZAR EN 2022
4. SC 1/2022. ACTUACIÓNS DIVERSAS NA ÁREA DE OBRAS E SERVIZOS E FOMENTO DE EMPREGO
5. SC 2/2022. MODERNIZACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS ESCÉNICAS E MUSICAIS DO AUDITORIO. ACTUACIÓN FINANCIADA COS FONDOS NEXTGENERATIONEU (MRR)
6. MODIFICACIÓN DA BASE 27ª DAS BEO. INTRODUCIÓN DUNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
7. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA E ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO
8. DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2021
9. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE 2021 CONTRARIAS A REPAROS
10. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS EN 2021 DO CONTROL DAS CONTAS A XUSTIFICAR E ANTICIPOS DE CAIXA FIXA
11. PROPOSTA DA FEGAMP: MANIFESTO DE APOIO ÁS PERSOAS LGTBIQ+
12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PP RECOÑECER, EMITIR FELICITACIÓNS PÚBLICAS INDIVIDUALIZADAS OS MEMBROS DA POLICÍA LOCAL DE RIANXO
13. MOCIÓN RIANXO EN COMÚN: CREACIÓN DUN SERVIZO DE TRANSPORTE PÚBLICO ÁS PRAIAS DO MUNICIPIO
14. MOCIÓN DE  RIANXO EN COMÚN RELATIVA Á PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ACCESIBILIDADE
​​​​​​​15. ROGOS E PREGUNTAS