Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 26 de xaneiro de 2017 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 26 de xaneiro de 2017

O vindeiro xoves 26 de xaneiro de 2017 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación acta nº 20/2016 de 29 de decembro de 2016
2. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno
3. Dación de conta da R.A. nº 30/2017.- Delegación Alcaldía
4. Moción pola imposición dunha taxa pola utilización ou aproveitamento do dominio público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos
5. Rogos e preguntas