Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 27 de abril de 2017 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 27 de abril de 2017

O vindeiro xoves 27 de abril de 2017 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1.  Aprobación da acta nº 3 do pleno ordinario do 30 de marzo de 2017
2.  Dación de conta das resolucións de Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
3. Ratificación da Resolución nº 293-2017 do 12 de abril de 2017: Corrección de erros do acordo plenario do 20 de febreiro de 2017, POS 2017
4. Ratificación da R.A. nº 325-2017: Aprobación do proxecto emendado Vestiarios no campo de fútbol de A Lomba
5. Ratificación da R.A. nº 327-2017: Aprobación do proxecto emendado Acondicionamento de edificio para a sede da Policía Local de Rianxo
6. Dación de conta: Variacións na composición do grupo municipal Partido Popular de Rianxo nas Comisións Informativas.
7. Proposta de adhesión ao Convenio de Colaboración entre a AEAT e a FEMP en materia de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recadatoria coas entidades locais
MOCIÓNS
8. Moción do grupo municipal PSOE. Adopción de medidas para evitar, na medida do posible, a violencia no deporte
9. Moción de Rianxo en Común: Implementación dun edificio público enerxéticamente eficiente
10. Moción de Rianxo en Común: Recoñecemento das cualificacións profesionais dos/as técnicos en atención a persoas en situación de dependencia
11. Moción de Rianxo en Común: Modificación do sistema de reparto de alimentos ás familias necesitadas
12. Moción de Rianxo en Común: Regulación do uso dos locais públicos
13. Moción do BNG: Superávit dos Concellos
14. Moción do BNG: Distribución dos recursos da Xunta de Galicia aos Concellos con criterios obxectivos e transparentes
15. Rogos e preguntas