Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 29 de decembro de 2016 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 29 de decembro de 2016

O vindeiro xoves 29 de decembro de 2016 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación da acta nº 19/2016 de 1 de decembro
2. Dación de conta das resolucións de alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
3. Dación de conta das resolucións contrarias a reparos da intervención municipal e outros informes relativos ao exercicio 2015
4. Aprobación do novo dominio da sede electrónica
5. Bases da convocatoria pública para a elección de xuíz de paz titular e substituto
6. Desafectación das vivendas dos mestres de Rianxo
7. Ordenanza sobre ocupación de vía publica para a construción de ramplas de accesibilidade a edificios privados  de uso residencial en vivenda colectiva
8. Ordenanza sobre ocupación de via publica  para a construccion de ramplas de accesibilidade a edificios de uso publico de titularidade pública ou privada
9. Rogos e preguntas