Inscrición no programa de actividades deportivas - VELLA

Solicitude de reserva de praza no programa de actividades deportivas. No caso de menores, a solicitude deberá cubrila un pai, nai ou titor/a. Cubrirase unha solicitude por cada persoa participante.
  • SOLICITANTE
  • PARTICIPANTE 1
  • PARTICIPANTE 2
  • PARTICIPANTE 3
  • Autorizacións e declaracións

SOLICITANTE

Datos da persoa solicitante (pai, nai ou titor/a no caso de menores de idade)

Número do DNI ou dun documento de identificación equivalente
Indicar a rúa, número, código postal e parroquia
Preme (+) para indicar varios. No caso de menores de idade, indicar contactos nos que poder localizar a persoas responsables ou familiares
O correo elecrónico será a forma de contacto preferente
Calquera circunstancia de saúde ou doutro ámbito que poida haber que ter en conta para o desenvolvemento da actividade

PARTICIPANTE 1

Datos da persoa que vai participar nas actividades

Da persoa solicitante ou menor ao cargo que vai participar na actividade
Selecciona todas as actividades nas queiras solicitar a inscrición
Selecciona todas as actividades nas queiras solicitar a inscrición
Selecciona todas as actividades nas queiras solicitar a inscrición

PARTICIPANTE 2

Datos da persoa que vai participar nas actividades

Da persoa solicitante ou menor ao cargo que vai participar na actividade
Selecciona todas as actividades nas queiras solicitar a inscrición
Selecciona todas as actividades nas queiras solicitar a inscrición
Selecciona todas as actividades nas queiras solicitar a inscrición

PARTICIPANTE 3

Datos da persoa que vai participar nas actividades

Da persoa solicitante ou menor ao cargo que vai participar na actividade
Selecciona todas as actividades nas queiras solicitar a inscrición
Selecciona todas as actividades nas queiras solicitar a inscrición
Selecciona todas as actividades nas queiras solicitar a inscrición

Autorizacións e declaracións

Autorizacións, declaracións de conformidade e política de protección de datos.

A sinatura desta solicitude e das autorizacións entenderase como efectuadas ao realizar o pagamento das taxas

Os datos persoais recollidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de levar a cabo as xestións derivadas desta solicitude e a organización da actividade, para o que serán almacenados nun ou máis ficheiros titularidade do Concello de Rianxo, e que poderán ser cedidos a outros organismos ou profesionais unicamente para a mesma finalidade. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais, así como a revogación do consentimento, mediante unha comunicación perante o Concello de Rianxo.