Persoas Maiores Persoas Maiores

Actividades

Taller de memoria

O Concello de Rianxo imparte un taller de Memoria no núcleo urbano de Rianxo, e nas parroquias de Asados, Isorna e Taragoña. A persoas interesadas en participar, poderán inscribirse no lugar de celebración da actividade, ou neste departamento municipal.

Servizos

Xantar na Casa

O Concello de Rianxo, mediante convenio co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, ten en funcionamento este servizo desde o ano 2009. Ademais, coa colaboración da Deputación da Coruña para o dito programa, facilítaselle ás persoas usuarias que poidan contar cunha persoa para o seu apoio e seguimento continuado.

Con este tipo de recurso, complemento doutros servizos que se están a desenvolver no noso concello (Teleasistencia e Axuda no Fogar), preténdese que as persoas maiores de 60 anos e/ou dependentes –principalmente as que viven soas ou se a familia precisa un apoio para conciliar a vida familiar e laboral–, poidan permanecer nos seus fogares cun maior nivel de independencia e autonomía, así como aquelas persoas menores desa idade que se atopen en situación de exclusión social.


Beneficios de Xantar na Casa

 • Proporciona unha alimentación de calidade e nutritiva, atendendo cada caso de xeito individualizado.
 • Evita o deterioro da saúde e da calidade de vida por ter unha dieta inadecuada.
 • Prevén das situacións de risco que se poidan producir no proceso de elaboración da comida.
 • Facilita un respiro ás familias, permitindo unha mellor conciliación da súa vida familiar e laboral.
 • Realízase un seguimento e acompañamento de cada persoa beneficiaria, ao contar con persoal de apoio do Servizo de Axuda no Fogar.

Forma de prestar o servizo

Un día á semana faise o reparto coas bandexas do xantar de luns a domingo. O dito xantar, que ofrece un menú variado e axustado a distintas patoloxías, inclúe primeiro prato, segundo prato, pan e sobremesa, e entrégase en recipientes adaptados para manter a calidade dos alimentos.

Custo do servizo

O prezo real de cada menú é de 6,27 euros. Como no seu financiamento participa o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de Rianxo, coa colaboración da  Deputación da Coruña, a persoa beneficiaria unicamente achega 1,67 euros por menú.

 

Telexerontoloxía

É un recurso de teleasistencia avanzada dirixido ás persoas maiores e/ou con perda funcional e/ou cognitiva, que presta a empresa Recursos y Servicios Gerontológicos Gallegos S.L.

Entre os seus obxectivos destacan a prevención e a detección precoz da dependencia e a teleasistencia multiespecialidade, polo que se pode considerar tanto un sistema de apoio social como sanitario.

Este dispositivo, que funciona a través dunha pantalla táctil situada no domicilio da persoa usuaria, permite realizar a valoración do estado cognitivo, da tensión arterial, do pulso e do nivel de saturación de osíxeno en sangue, ademais de facilitar a interación mediante videoconferencia con profesionais específicos.

Telexerontoloxía ofrece unha gama de servizos sociosanitarios que inclúen:

 • Videoconferencia
 • Valoración e adestramento da memoria e outras funcións mentais
 • Control de parámetros biomédicos
 • Navegación a través de internet
 • Telealarma por videoconferencia

Programas

Programa de Termalismo Social do IMSERSO

O programa contempla o aloxamento, manutención en réxime de pensión completa e tratamentos termais, en quendas de 12 ou de 10 días.

Persoas beneficiarias:

 • Pensionistas do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de Xubilación ou Invalidez.
 • No caso de pensionistas de viudedade ou doutro tipo de pensións, deberán ter cumpridos 60 anos de idade.
 • A persoa solicitante poderá ir acompañada da cónxuxe ou persoa coa que conviva en relación de parella, para o que non se esixe que perciba pensión.

Requisitos:

 • Non padecer alteracións de comportamento que impidan a convivencia, nin enfermidade infecto-contaxiosa.
 • Valerse por si mesma para as actividades da vida diaria.
 • Precisar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para recibilos.
 • Acadar, de conformidade co baremo establecido, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitadas.

Prazos de solicitude:

 • Para as quendas de febreiro a agosto (ambos inclusive): ata o 16 de xaneiro.
 • Para as quendas de setembro a decembro (ambos inclusive): ata o 16 de maio.

A solicitude poderase presentar nos Servizos Sociais Comunitarios Básicos ou de forma telemática na sede electrónica do IMSERSO. Ademais pódese presentar fóra destes prazos para a súa inclusión nunha lista de agarda, coa finalidade de cubrir prazas vacantes.

Máis información:

Programa de vacacións para maiores

É un programa social de vacacións destinadas ás persoas maiores co obxectivo de facilitar a incorporación deste colectivo ás correntes turísticas.

Programa turismo social para persoas maiores

Consiste nuns días de vacacións e descanso en zonas turísticas, balnearios, etc., situados en Galicia, noutras comunidades autónomas ou cabildos insulares do Estado.

Beneficiarias

Persoas maiores de 65 anos ou maiores de 60 que reúnan a condición de pensionista (tamén as súas cónxuxes ou as que acrediten relación análoga á conxugal sen límite de idade).

Requisitos

 • Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Valerse por si mesma, atoparse en condicións de asistir ao programa e non padecer enfermidade infecto-contaxiosa.
 • Non padecer trastornos mentais ou condutuais, non compensados, que poidan alterar a normal convivencia durante o transcurso da quenda
 • Para as quendas de carácter termal, precisar os tratamentos balneoterápicos solicitados e carecer de contraindicación médica para a recepción deles.
 • Efectuar a oportuna inscrición e pagamento do prezo estipulado no prazo que se estableza.

 

Información:
Horario de atención ao público: de luns a xoves, de 9:00 a 12:00 h

Persoal técnico responsable: Traballadora Social

 

Prestacións Socioeconómicas

Ingreso en centros de atención a persoas maiores

Tramitación da solicitude de ingreso ou traslado a unha das Residencias de Persoas Maiores dependentes da Xunta de Galicia.

Beneficiarios/as

Persoas maiores de 60 anos

Requisitos

 • Ser maior de 60 anos.
 • Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa, enfermidade crónica en estado terminal ou enfermidade clínica que requira atención imprescindible en centro hospitalario.
 • Que a beneficiaria, cónxuxe ou acompañante, no seu caso, poidan valerse por si mesmas para desenvolver as actividades normais da vida diaria, cando soliciten praza de válidos.
 • Que a beneficiaria teña unha incapacidade permanente que lle impida valerse por si mesma, e necesite a asistencia dun terceiro, cando soliciten praza de asistidos.
 • Non ser sancionado con expulsión definitiva dun Centro Residencial.
 • Obter a puntuación esixida, en cada momento, para o ingreso na residencia solicitada.

Prazo: aberto todo o ano.

Información:
Horario de atención ao público (previa cita): de luns a xoves, de 9:00 a 12:00 h

Persoal técnico responsable: Traballadora Social