Perfil do contratante

Perfil do contratante - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Por Resolución de Alcaldía nº 526/2015 de 30 de setembro de 2015, resolveuse a adxudicación do contrato indicado que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 154 RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público. Anuncio de adxudicación

Por Resolución de Alcaldía no 372/2015 de 3 de xullo de 2015, resolveuse a adxudicación do contrato indicado que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 154 RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público. Anuncio de adxudicación

Anuncio de convocatoria da mesa de contratación (24 abril 2015) Anuncio de adxudicación (3 xuño 2015)

Anuncio de convocatoria da mesa de contratación (15 abril 2015) Anuncio de convocatoria da mesa de contratación 2ª (24 abril 2015) Anuncio de convocatoria da mesa de contratación 3ª (30 abril 2015) Anuncio de adxudicación (3 xuño 2015)

Anuncio de convocatoria da mesa de contratación (15 abril 2015) Anuncio de convocatoria da mesa de contratación 2ª (24 abril 2015) Anuncio de convocatoria da mesa de contratación 3ª (30 abril 2015) Anuncio de adxudicación (3 xuño 2015)

Anuncio de convocatoria da Mesa de Contratación (15 abril 2015) Anuncio de convocatoria da mesa de contratación 2ª (24 abril 2015) Anuncio de convocatoria da mesa de contratación 3ª (4 maio 2015) Anuncio de desconvocatoria da mesa de contratación 3ª (5 maio 2015) Anuncio de 2ª convocatoria da mesa de contratación 3ª (5 maio 2015)

Anuncio de convocatoria da Mesa de Contratación (07/11/2014) Anuncio de adxudicación e formalización do contrato (31/12/2014)

Anuncio da convocatoria da Mesa de Contratación para a licitación "Melloras na pavimentación de diversas pistas no Concello de Rianxo, pista Radio Rianxo e 24 máis" Anuncio da Mesa de Contratación (31/10/2014) Anuncio da Mesa de Contratación (07/11/2014) Anuncio de adsxudicación (05/12/2014)

Por Resolución de Alcaldía nº 596/2014 de 28 de outubro de 2014, resolveuse a adxudicación do contrato indicado que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 154 RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público: Anuncio de adxudicación

Expediente de Licitación 3/2014: Saneamento no Lugar da Casilla POS 2014 Anuncio de convocatoria da Mesa de Contratación (11 xuño) Anuncio de convocatotria da Mesa de Contratación 3ª (30 xuño) Anuncio de convocatoria da Mesa de Contratación 4ª (10 xullo) Anuncio de convocatoria da Mesa de Contratación 5ª (4 agosto) Anuncio de adxudicación e formalización de contrato (19 agosto)

Expediente de licitación 4/2014. Anuncio de convocatoria da mesa de contratación 2ª (11 xuño) Anuncio de convocatoria da Mesa de Contratación 3ª (30 xuño) Anuncio de adxuticación (30 xullo)

1. Entidade adxudicadora: Organismo: Concello de Rianxo Dependencia que tramita o expediente: Secretaria. 2. Obxecto do contrato: alleamento de masa arbórea de varias fincas municipais. O contrato implica a corta e retirada das árbores das fincas polo adxudicatario e a súa costa deixando as fincas e as pistas municipais en perfecto estado de limpeza, conservación e tránsito 3.Duración...

Por Resolución de Alcaldía nº 59/2014 de 24 de febreiro de 2014, resolveuse a adxudicación do contrato de servizo "Subministro con opción de compra e mantemento integral de equipamento informático municipal" Anuncio de adxudicación e formalización do contrato

  En sesión plenaria de 28/11/2013 licitouse a concesión que quedou sen efectos por acordo plenario do 26/12/2013. Por acordo plenario adoptado en sesión do 26/12/2013, aprobouse a apertura da licitación que deseguido se recolle: Entidade Adxudicadora: Organismo: Concello de Rianxo Dependencia que tramita o expediente: Secretaría xeral Obxecto do Contrato: xestión do...

Por acordo plenario adoptado en sesión do 28/11/2013, aprobouse a apertura da licitación que deseguido se recolle: Entidade Adxudicadora: Organismo: Concello de Rianxo Dependencia que tramita o expediente: Secretaría xeral Obxecto do Contrato: xestión do servizo público de piscina climatizada e instalacións anexas Prazo de execución: 7 anos prorrogable por 3 anos Anuncio de...

Convocatoria da mesa de contratación (1 xullo) Anuncio da convocatoria 3ª da mesa de contratación (8 xullo) Anuncio de adxudicación (7 agosto)

Anuncio da convocatoria da mesa de contratación (1 xullo) Anuncio da convocatoria 3ª da mesa de contratación (8 xullo) Anuncio de adxudicación (7 agosto)

Por resolución da Alcaldía nº 300 bis/2013 de 4 de xullo, resolveuse a adxudicación do contrato indicado que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 154 RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público. Anuncio de adxudicación e formalización de contrato

En sesión plenaria do día 25/04/2013 adoptouse a aprobación dos PREGOS PARA A ADXUDICACIÓN DE 7 LICENZAS DE AUTO-TURISMO ( E REGULARIZACIÓN DAS LICENZAS Nº 1 e 3) PARA A PRESTACIÓN DO SERVICIO DE VEHICULOS DE ALUGUER SEN APARELLO TAXÍMETRO NO MUNICIPIO DE RIANXO. Pregos para a adxudicación de 7 licenxas de auto-turismo Anuncio de adxudicación (17 xullo)

Por Resolución de Alcaldía nº 296/2013 de 2 de xullo de 2013, resolveuse a adxudicación do contrato de obra "básico e de execución para área recreativa e melloras en zona deportiva" Anuncio de adxudicación e formalización

Por Decreto de Alcaldía nº 393/2012 de data 13/07/2012 aprobouse o expediente de licitación do  Servizo de Axuda no Fogar (SAF) do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia no Concello de Rianxo. Entidade adxudicadora: Concello de Rianxo Obxecto do contrato: Servizo de Axuda no Fogar (SAF) do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia no Concello de Rianxo ...

Licitación (2ª) do  "SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA DO CONCELLO DE RIANXO ( reservado ás entidades da disposición adicional 5ª do RD. Lexislativo 3/2011)”. Procedemento: negociado sen publicidade ( participación previa invitación) Anuncio de composición da Mesa de Contratación (13 feb) Anuncio de convocatoria da Mesa de Contratación (27 feb) Anuncio de convocatoria da Mesa de...

Procedemento: negociado sen publicidade ( participación previa invitación) Anuncio de composición da mesa de contratación Anuncio de convocatoria da segunda Mesa de Contratación (19 feb) Anuncio de adxudicación (22 mar) Anuncio de formalización de contrato (25 mar)  

Procedemento: negociado sen publicidade ( participación previa invitación) Anuncio de composición da mesa de contratación Anuncio de convocatoria da segunda Mesa de Contratación (19 feb) Anuncio de adxudicación (8 mar) Anuncio de formalización de contrato (22 mar)

Procedemento: negociado sen publicidade ( participación previa invitación) Anuncio de composición da mesa de contratación Anuncio de convocatoria da segunda Mesa de Contratación (19 feb) Anuncio de adxudicación (8 mar) Anuncio de formalización de contrato (22 mar)

Por Decreto de Alcaldía nº 77/2013 de data 27/02/2013, resolveuse  a adxudicación do contrato de: "ALLEAMENTO DE BENS DESBOTABLES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS", que se publica consonte ao Prego e aos efectos do  RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público. Anuncio de adxudicación (1 marzo) Anuncio de formalización de contrato (8 mar)

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 27/11/2012  aprobouse o expediente de licitación que se publica consonte ao acordado, os pregos que a rexen e a opción pola publicación no perfil – a pesar de non ser obrigatoria- en cumprimento do estipulado pola Deputación Provincial da Coruña nos Pregos-tipo. Anuncio de licitación (29 nov) Acordo da Xunta de Goberno Local (29 nov) ...

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 27/11/2012  aprobouse o expediente de licitación que se publica consonte ao acordado, os pregos que a rexen e a opción pola publicación no perfil – a pesar de non ser obrigatoria – en cumprimento do estipulado pola Deputación Provincial da Coruña nos Pregos-tipo. Anuncio de licitación (29 nov) Acordo de Xunta de Goberno Local (29 nov) ...

Por Resolución de Alcaldía nº 667/2012 de 18 de decembro de 2012, resolveuse a adxudicación do "contrato de servizo de asistencia xurídica e postulación perante as diferentes xurisdiccións", que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 154 RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público. Anuncio de adxudicación (7 xan) Anuncio de...

O Concello de Rianxo licita o Servizo de Limpeza Viaria,  reservado ás entidades da disposición adicional 5ª do RD. Lexislativo 3/2011. Anuncio da convocatoria da mesa de contratación (14 dec) Adxudicación do contrato de servizo deserto (7 xan)

Por Decreto de Alcaldía 549/2012 de 11/10/2012, resolveuse a adxudicación do contrato de servizo "Actualización dos datos catastrais do Concello de Rianxo" que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 153.3 da Lei 30/2007 de 30 de outubro de Contratos do Sector Público. Anuncio de adxudicación Anuncio de formalización do contrato

Convocatoria para adxudicacion das licenzas para a prestación do servizo de aluguer mediante autoturismo sen aparello taxímetro. 30/03/2012: Convocatoria (Publicado no BOP nº 70 do venres 13 de abril de 2012) 18/05/2012: Convocatoria da mesa de contratación para a adxudicación de 7 licenzas de autoturismo a celebrar o 23/05/2012 13/05/2012: Adxudicación das licenzas de autoturismo

Por Decreto de Alcaldía no 211/2012 de 27/03/2012, resolveuse a adxudicación do contrato de servizos: "prestación de servizos de arquitecto superior para o Departamento de Urbanismo do Concello de Rianxo", que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público. Adxudicación do contrato de servizo Formalización do...

Por Resolución de Alcaldía nº 191/2012 de 16/03/2012, adxudicase o contrato de "Alleamento de bens desbotables do departamento de obras". 19/03/2012: Adxudicación contrato de "Alleamento de bens desbobles do departamento de obras" 23/03/2012: formailzación contrato administrativo

— Resultados por páxina
Mostrando 34 resultados.