Facturación

Facturación - Concello de Rianxo

Facturación

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA OS CONTRATISTAS E PROVEDORES DO CONCELLO DE RIANXO

Modificación no procedemento de tramitación das facturas

No Pleno do 26/08/2020 aprobouse inicialmente a modificación das bases de execución do Orzamento prorrogado en 2020 e entrou en vigor o 15/10/2020. Entre as ditas modificacións figura a introdución da base de execución 14ª ter que reflicte o procedemento da tramitación das facturas, cuxa novidade máis importante é a de esixir a presentación da autorización do gasto xunto coa factura. O documento Autorización de gasto acredita a existencia de crédito orzamentario para a contratación proposta e constitúe unha garantía para o provedor de que a prestación que realice ten consignación orzamentaria suficiente.

O contido da modificación que ten efectos cara os provedores pode consultarse neste documento:

 

Facturas electrónicas

FACe é o punto de entrada xeral de facturas electrónicas permite ás provedoras presentar as facturas destinadas ao concello de forma telemática.

Listaxe de unidades tramitadoras

Administración   
Concello de Rianxo     L01150721
NIF    P1507300J
    
Oficina Contable    
INTERVENCIÓN    LA0002313
    
Órgano Xestor    
ALCALDÍA    LA0002297
    
Unidades Tramitadoras
INTERVENCIÓN    LA0002313
ALCALDÍA     LA0002297
SECRETARÍA     LA0002318
PROMOCIÓN ECONÓMICA     LA0004059
CULTURA     LA0002418
DEPORTES     LA0002420
EMPREGO E PERSOAL     LA0006064
ENSINO     LA0004117
IGUALDADE     LA0004056
INFORMÁTICA     LA0004058
OBRAS E SERVIZOS     LA0002422
POLICÍA LOCAL     LA0006065
SAÚDE     LA0004783
SERVIZOS SOCIAIS     LA0002421
SERVIZOS XERAIS     LA0004771
TURISMO     LA0006066
URBANISMO     LA0002417
XUVENTUDE     LA0002419
MAR     LA0004057
TESOURARÍA     LA0002423
ÁREA DE REHABILITACIÓN     LA0011137
MEDIO AMBIENTE     LA0002424
BENESTAR ANIMAL     LA0011518

 

Listaxe de unidades tramitadoras