Trámites en liña Trámites en liña

 

A Sede Electrónica permite á cidadanía efectuar os seus trámites co concello de forma telemática, as 24 horas dos 365 días do ano.
O Rexistro Electrónico Xeral da administración do Estado permite presentar documentación en calquera administración integrada no Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).
O SIR permite presentar documentación nas oficinas habilitadas con destino a calquera outro organismo integrado no sistema. O organismo receptor  recibirá a documentación de forma instantánea.
As persoas que rexistran solicitudes no concello poden solicitar ser notificadas de forma telemática a través da plataforma Notific@.
O Rexistro Electrónico de Apoderamentos permite autorizar persoas físicas a actuar en nome doutras persoas físicas ou xurídicas nas relacións coas AA.PP.
O punto de entrada xeral de facturas electrónicas permite ás provedoras presentar as facturas destinadas ao concello de forma telemática.
Listaxe de unidades tramitadoras
É a plataforma de licitación electŕonica na que o Concello de Rianxo publica os procesos de contratación e as empresas licitantes presentan electronicamente as súas ofertas.
O punto de consulta dos procedementos de contratación das administracións públicas de Galicia contén as publicacións das licitacións do Concello de Rianxo ata maio de 2018.
Pasarela de banca electrónica para o pagamento de tributos e recibos municipais para os que se emitiu un recibo.
Liña verde é unha plataforma dispoñible vía web e en app móbil que permite enviar incidencias e avisos ao concello e manterse informado sobre a evolución da incidencia.

 

Guía de tramitación electrónica Guía de tramitación electrónica

A nosa guía de tramitación electrónica permitirache descubrir todo o que a tecnoloxía che ofrece para tramitar co teu concello sen te moveres da casa ou dende o teu móbil.

Versión para ler

Versión para imprimir

Liña Verde, unha app para comunicáreste co teu Concello

Liña Verde é unha aplicación para dispositivos Android e iOS que pretende facilitar a participación cidadá, así como favorecer a máxima eficiencia e integración entre o Concello de Rianxo e a súa veciñanza e visitantes.

Coa axuda desta ferramenta, poderá enviar dende o seu dispositivo móbil, en calquera momento e dende calquera lugar, información sobre unha carencia, deficiencia ou estrago no mobiliario urbano, de forma que nun breve prazo de tempo o Concello de Rianxo sexa sabedor dos avisos da cidadanía.

Ao aviso pódeselle engadir a localización (automática mediante GPS ou manual) e unha fotografía. A persoa recibirá información sobre os cambios de estado da súa incidencia ata a súa corrección.

Ademais, as persoas usuarias da App recibirán notificacións puntuais con informacion de interese do Concello de Rianxo, como os bandos informativos, avisos e campañas de circulación, alertas de emerxencias e boletíns de eventos.

A ferramenta está dispoñible para a súa descarga en Google Play e na App Store.

 

Cambio ao dominio puntoGAL da Sede Electrónica

O dominio da Sede Electrónica do Concello de Rianxo cambia a sede.concelloderianxo.gal . O cambio faise efectivo aproveitando a renovación dos certificados dixitais da Sede Electrónica, que ata o de agora mantíñase no antigo dominio sede.concelloderianxo.es.

Sumado a isto, ao longo dos primeiros meses do ano abordarase por parte da Deputación da Coruña unha renovación importante da Sede Electrónica para facela máis doada de utilizar e máis compatible con diversas plataformas dixitais, como os sistema baseados en Unix (Linux, iOS...), e outros navigadores como Mozilla Firefox ou Google Chrome, ao tempo que se desacopla de compoñentes dependentes do navegador web coma os plug-ins de Adobe Reader ou Java.

A Sede Electrónica municipal permite aos cidadáns realizar os seus trámites por internet de forma telemática.

 

Sede Electrónica do Concello de Rianxo

Posta en marcha da Sede Electrónica do Concello de Rianxo

O Concello de Rianxo pon en marcha a Sede Electrónica municipal, que permitirá aos cidadáns realizar os seus trámites por internet. A nova sede vai permitir a cidadáns e empresas a presentación, por vía telemática, da totalidade de instancias e solicitudes dirixidas ao Concello.

A implantación da Administración Electrónica na xestión municipal supón unha nova forma de relación entre a Administración e os cidadáns, xa que abre a posibilidade de relacionarse por internet con plenas garantías legais, de confidencialidade, seguridade e sinxeleza.

Mediante a súa identificación con DNI ou certificado electrónico, o cidadán poderá dispor dunha serie de servizos personalizados: consultar o estado dun trámite, obter o seu volante de empadroamento, consultar os seus expedientes, representar a outra persoa na presentación de instancias, realizar unha serie de trámites telemáticos regulados e presentar calquera outra instancia ou solicitude a través do rexistro electrónico.

Rianxo cumpre así a Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos, que establece o "dereito dos cidadáns a relacionarse coas Administracións públicas por medios electrónicos" e "a obrigación das Administracións Públicas de redeseñar os seus procedementos e dotarse dos medios técnicos necesarios para que o exercicio do novo dereito sexa plenamente efectivo".

 

Acceso á Sede Electrónica do Concello de Rianxo no portal de sedes electrónicas municipais da Deputación da Coruña