Perfil do contratante

Perfil do contratante - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Páxinas etiquetadas con obras times .

Procedemento: negociado sen publicidade ( participación previa invitación) Anuncio de composición da mesa de contratación Anuncio de convocatoria da segunda Mesa de Contratación (19 feb) Anuncio de adxudicación (8 mar) Anuncio de formalización de contrato (22 mar)

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 27/11/2012  aprobouse o expediente de licitación que se publica consonte ao acordado, os pregos que a rexen e a opción pola publicación no perfil – a pesar de non ser obrigatoria- en cumprimento do estipulado pola Deputación Provincial da Coruña nos Pregos-tipo. Anuncio de licitación (29 nov) Acordo da Xunta de Goberno Local (29 nov) ...

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 27/11/2012  aprobouse o expediente de licitación que se publica consonte ao acordado, os pregos que a rexen e a opción pola publicación no perfil – a pesar de non ser obrigatoria – en cumprimento do estipulado pola Deputación Provincial da Coruña nos Pregos-tipo. Anuncio de licitación (29 nov) Acordo de Xunta de Goberno Local (29 nov) ...

Por Resolución de Alcaldía nº 191/2012 de 16/03/2012, adxudicase o contrato de "Alleamento de bens desbotables do departamento de obras". 19/03/2012: Adxudicación contrato de "Alleamento de bens desbobles do departamento de obras" 23/03/2012: formailzación contrato administrativo