Procesos Selectivos

- Servizo de limpeza viaria do Concello de Rianxo - concelloderianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos

Servizo de limpeza viaria do Concello de Rianxo

Por Resolución de Alcaldía nº 672/2014 de 03 de decembro de 2014, resolveuse a adxudicación do contrato de obra "SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA DO CONCELLO DE RIANXO reservado ás entidades da D.A.5ª do RD. Lexislativo 3/2011” que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 154 RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público.

Anuncio de adxudicación